Tyck till om kommunens kommande strategi för hållbar tätortsnära skog, mark och parkförvaltning

Stig i en skog.

Nu finns ett förslag till Strategi för hållbar tätortsnära skog-, mark- och parkförvaltning. Kommunen vill ha in synpunkter på och tankar om dess formulering.

Strategin är ett övergripande styrdokument som kommer att vara grund för planering, genomförande och drift av tätortsnära natur.

Förslaget

Målet med strategins genomförande är att uppnå kommunens vision och kommunens övergripande mål om Attraktiv och hållbar livsmiljö samt de nationella och globala mål som rör hållbara städer och samhällen, biologisk mångfald, folkhälsa och friluftsliv.

Avgränsning

Strategin fokuserar på parker, natur och grönområden i och nära Hudiksvalls stad och tätorterna i kommunen och utgår från det som redan beslutats i kommunens översiktsplan 2022.

Vilka ytor avses i strategin?

Kommunalt ägda naturområden, parker, skogar, vägrenar och andra grönområden är det som i första hand är i fokus i strategin. Det innefattar även till exempel gröna tak och väggar, torg, skolgårdar, bollplaner och idrottsanläggningar. Därtill kommer till exempel bostadsgårdar och trädgårdar på privat mark, kyrkogårdar, koloniområden och ytor som förvaltas av statliga och regionala aktörer som skyddszoner utmed vägar, sjukhusområden osv. Tillsammans bildar alla dessa ytor ett system, ett nätverk av icke-hårdgjorda eller gröna ytor som har ekologiska, kulturella och sociala funktioner. Ytor som inte är kommunalt ägda tas i beaktande vid samhällsplanering.

Genomförande

För genomförande av strategin tas en handlingsplan fram, kallad grönplan som innefattar tätortsnära mark- och vattenmiljöer.

Uppföljning

Strategin ska ses över och revideras under varje mandatperiod eller oftare om behov uppkommer. Ansvarig för det arbetet är kommunstyrelsen.

Syfte och funktion med strategin är att ange strategier för kommunens arbete med planering och förvaltning av grön- och blåstrukturen i och omkring våra tätorter. Nedan beskrivs dessa sex strategier som efter beslut i kommunfullmäktige utgör Hudiksvalls Strategi för hållbar tätortsnära skog, mark och parkförvaltning.

Öka den biologiska mångfalden

För varje åtgärd, förändring tillse att skapa ökad biologisk mångfald. En variation av livsmiljöer och arter ska gynnas. Gamla träd är särskilt skyddsvärda. Undvik spridning av invasiva arter vid hantering av befintliga bestånd och prioritera särskilt bekämpning inom områden med höga biologiska värden som ännu inte har stora etablerade bestånd.

Mångfunktionella grönytor

Främja och skapa grönytor som ger rekreation, motståndskraft för klimatförändring som ökad värme och skyfall, dämpar buller, förbättrar luftkvalitet och har hög biologisk mångfald.

Närhet till natur

Vid alla boenden, förskolor, skolor och verksamheter där många människor vistas ska det finnas tillgång till natur med hög kvalitet. Barn, rörelsehindrade eller människor med annan funktionsnedsättning som försvårar för dem att komma nära naturen ska särskilt beaktas. Tätortsnära friluftsliv ska främjas.

Parker och strövområdens utformning

Mötesplatser och parker utformas och gestaltas så att de inbjuder till aktivitet, vila, lek och lärande. Tillvarata de kulturhistoriska värden som finns på respektive plats och låt nya kulturinslag få utrymme. Tillse att grönområden kopplas samman för att skapa gröna stråk som främjar den biologiska mångfalden och tillgängligheten.

Kompensation om grönytor tas bort

Borttagna värden kompenseras så att kvaliteterna bibehålls. När förändringar i bebyggelsemiljön genomförs sker dessa så att parker, grönstruktur och ekosystemtjänster värnas.

Hållbar skötsel

Kommunens skötsel ska ske med utgångspunkt i att främja den biologiska mångfalden, minimera utsläpp av kemikalier, begränsa klimatpåverkan bidra till folkhälsa och ökat friluftsliv samt god ekonomisk hushållning.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter ska inkomma senast 15 december 2023 till:

kommun@hudiksvall.se

alternativt till Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall.

Märk din synpunkt med Strategi tätortsnära.