Färre boendeplatser i äldreomsorgen

två gamla händer

Social - och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur antalet platser på vård- och omsorgsboenden kan minskas. 

- Det här är en del i det omställningsarbete vi måste göra för att klara de utmaningar vi står inför. Det handlar om att höja kvaliteten för dem vi är till för, förbättra arbetsmiljön och klara ekonomin. Målet är en långsiktigt hållbar äldreomsorg, säger social - och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson. 

Om ett drygt år öppnar det nya vård- och omsorgsboendet Skyttegillet med 96 nyproducerade demensanpassade lägenheter. Social- och omsorgsförvaltningen ska nu ta fram förslag på hur man kan minska 60-70 vård- och omsorgsplatser i samband med att Skyttegillet öppnar, utöver det tidigare beslutet om att avveckla Tunbacka.

Flera av kommunens vård- och omsorgsboenden har ett eftersatt underhåll och lokalerna är inte anpassade för dagens behov. De utredningar och uppföljningar som gjorts av äldreomsorgen visar brister i kvalitet och patientsäkerhet. Verksamheten har också under flera år gått med underskott, haft höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning.

I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av vård- och omsorgsboendeplatser ser ut nu och framåt, hur kostverksamheten kan påverkas samt en redogörelse för fastighetsnyttjande. Utifrån tidigare genomförda genomlysningar kommer vård- och omsorgsboendena Lyckbacken, Ingsta och Rosenborg särskilt att utredas men även andra boenden kommer att beaktas. 

Uppdraget innefattar även att utreda samt ge förslag på hur förvaltningen framåt ska organisera korttidsvård, växelvård och specialplatser. I de förslag som social- och omsorgsnämnden så småningom ska ta ställning till ska kvalité, arbetsmiljö och ekonomi vägas in.

- Hudiksvalls Kommun har fler boendeplatser jämfört med andra kommuner, samtidigt ser vi att antalet äldre som söker boende minskar då fler vill bo hemma längre. Vi behöver ställa om mot mer tidiga och förebyggande insatser så att våra äldre kan behålla självständighet och livskvalitet längre. Det är också nödvändigt att hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjning och ekonomi så att vi kan erbjuda en bra äldreomsorg även i framtiden, säger äldreomsorgschef Elin Ljung. 

Även om man har fått i uppdrag att särskilt utreda tre av kommunens boenden på vill både Henrik Berglund Persson och Elin Ljung poängtera att det inte alls är klart hur de slutliga förslagen kommer att se ut. Synpunkter från boende, invånare, intresseorganisationer och medarbetare kommer att inhämtas och vägas in.