Yttrande om vindkraft och naturreservat: 5 ärenden från kommunstyrelsen

Kommunentré

Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en skrivelse till regeringen med anledning av minskningen av den statliga närvaron. Kommunstyrelsen beslutade dessutom om yttranden i tre ärenden.

Tisdagen den 7 november höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Yttrande om Agön-Kråkön naturreservat, vindkraftspark och Ostkustbanan

Kommunstyrelsen beslutade om yttranden i tre ärenden; nytt beslut och ny skötselplan för Agön-Kråkön naturreservat, vindkraftsparken Sylen samt dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan. Yttrandena i korthet:

  • Länsstyrelsen har lämnat förslag till nytt beslut, nya föreskrifter och ny skötselplan för Agön-Kråkön naturreservat. Hudiksvalls kommuns yttrande innehåller bland annat synpunkter om att Storhamn ska exkluderas från reservatsbestämmelserna. Kommunen har också synpunkter på föreskrifterna och skötselplanen och önskar ändringar eller en fortsatt dialog med Länsstyrelsen om hur bestämmelsen bäst kan utformas.
  • Vindkraftsparken Sylen planeras att ligga cirka sju mil sydost om Hudiksvall. Parken kan komma att bestå av maximalt 347 verk med en totalhöjd om högst 350 meter. Kommunens yttrande till företaget innehåller främst synpunkter på hur den producerade elen ska tas om hand på land och föras över i ledningsnätet. Kommunen menar också att den sammanlagda effekten av flera projekt som planeras inom området av Bottenhavet kan ge effekter som inte uppstår vid enbart en vindkraftspark.
  • Trafikverket har gjort en utredning för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan, delen Stegskogen-Bäling. Det är bara en kort sträcka, 3 – 4 kilometer, som går genom Hudiksvalls kommun medan den längre delen går genom Nordanstigs kommun. Hudiksvalls kommun anser att Trafikverket bör välja det alternativ bäst kan skynda på en utbyggnad av ett dubbelspår och som bäst går att förena med det lokaliseringsalternativ som väljs genom Nordanstigs kommun. Hudiksvalls kommun stödjer också det alternativ som Nordanstigs kommun förordat.

Införande av parkeringsavgift på Gjutaregatan och Vilgränd

Kommunstyrelsen vill införa parkeringsavgift på Vilgränd och Gjutaregatan. Parkeringarna ligger i nära anslutning till andra avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrala Hudiksvall. Anledningen till förslaget är att öka omsättningen på centrala parkeringar och på så sätt frigöra fler parkeringsplatser. Men också att uppmuntra fler att välja andra färdmedel, som cykel och buss. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Återrapport om insatser för att mildra effekterna av långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslösheten är fortfarande en utmaning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har utmaningar att få ett jobb. Samtidigt finns en stor efterfrågan på medarbetare i vissa branscher. Verksamheterna Arbetsliv och försörjning och Vuxenutbildningen arbetar tillsammans för att minska arbetslösheten och öka människors förutsättningar för att få en anställning. Under kommunstyrelsens möte rapporterade verksamheterna effekterna av sitt arbete, där bland annat färre hushåll är i behov av försörjningsstöd idag jämfört med 2020.

Exempel på insatser:

  • Förberedande utbildning i kombination med skapad anställning
  • Ungdomsanställning i kombination med studiemotiverande insats
  • Arbetsträning och arbetsförmågebedömning

Information om Cybersäkerhet och skrivning till regeringen

Under sammanträdet fick även ledamöterna information om cybersäkerhet från en representant från Rise. Det beslutades också om att en skrivelse ska tas fram där Hudiksvalls kommun uppmanar regeringen att tänka till innan man minskar den statliga närvaron utanför storstäderna.

Mer om kommunstyrelsen

Här hittar du mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.

Kommunstyrelsen

Här finns kallelser och handlingar inför kommunstyrelsens sammanträden.

Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens protokoll