Indikationer om oegentligheter

Kommunentrén

Hudiksvalls kommun har fått indikationer om att det kan ha förekommit graverande uppgiftsutlämning mellan enskild förtroendevald och ett privat företag i samband med att ett förfrågningsunderlag gällande externa aktörer ska revideras.

Alla signaler om korruption och andra oegentligheter tar Hudiksvalls kommun på mycket stort allvar. Efter att ha samrått med SKR-Sveriges kommuner och regioner görs nu två åtgärder.

Social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson (S) och vice ordförande Jonas Holm (M) polisanmäler en politiker inom centerpartiet.

- Vi anser att det behöver klargöras om brott har begåtts genom att dela icke offentligt arbetsmaterial gällande nämndens förfrågningsunderlag mot externa aktörer för en enskild privat aktör före beslut. Enligt uppgift ska syftet med utlämnandet av handlingen ha varit inhämtning av synpunkter och hur nämndens förfrågningsunderlag skulle komma att slå mot en enskild aktör inför att nämnden ska besluta i frågan den 23 november 2023, säger Henrik Berglund Persson.

Henrik Berglund Persson och Jonas Holm kommer i samband med polisanmälan att tillskriva kommunrevisionen en begäran om att pröva politikerns ansvarsfrihet.

- Förutom det som ligger som grund för polisanmälan så anser vi att politikern kan ha brutit mot likställighetsprincipen som regleras i Kommunallagen 2 kap §3 då en leverantör genom hens agerande fått ta emot och beretts tillfälle att kommentera ett underlag före andra tänkbara leverantörer, säger Jonas Holm.

Hudiksvalls kommun kommer inte att kommentera detta ytterligare innan eventuell förundersökning och kommunrevisorernas utlåtande är klara.