VA-taxan höjs nästa år: 3 beslut från kommunfullmäktige

Ordförandes klubba på bord med anteckningsböcker och datorer.

Kommunens styrdokument för civil beredskap har antagits. Dessutom sade kommunfullmäktige ja till att erbjuda gratis mensskydd på skolor.

Måndagen den 27 november höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av besluten från mötet.

Krisberedskap ska minska sårbarheten

Kommunfullmäktige har klubbat Hudiksvalls kommuns styrdokument för civil beredskap under perioden 2023–2026. Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Dokumentet innehåller övergripande mål och inriktning för arbetet samt planerade åtgärder. Syftet är att kommunens samhällsviktiga verksamheter och bolag ska minska sårbarheten inom sina ansvarsområden. Det ska finnas en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid och en grundläggande förmåga till civilt försvar om det skulle bli krig.

Ny VA-taxa för 2024

Taxan för kommunens allmänna vatten-och avloppsanläggning ska höjas. Den nya taxan börjar gälla den 1 januari 2024.

  • Grundavgift: höjs från 2 050 till 2 075 kronor per fastighet och år.
  • Lägenhetsavgift: höjs från 1 500 till 1 700 kronor per bostadsenhet och år.
  • Förbrukningsavgift: höjs från 18,75 till 19,50 kronor per kubikmeter levererat vatten.
  • Avgiften för annan fastighet (större industrier) höjs från 175 till 185 kronor per påbörjad 100 kvadratmeter tomtyta.

De här delarna ingår i VA-taxan.Taxa för vatten och avlopp

Gratis mensskydd på kommunens skolor

Kommunfullmäktige har sagt ja till att erbjuda gratis mensskydd på skolor. Det kommer att göras en upphandling för att köpa mensskydd och förvaringsskåp. De placeras sedan ut på skolorna. Insatsen bedöms bidra till en mer jämlik, inkluderande och säker tillvaro för alla som menstruerar.

Frågestund och interpellationer

Det togs också upp interpellationer, alltså frågor som riktar sig till kommunalråden, om bland annat insatser i skolan, fritidsgården Drivknuten i Hudiksvall och barnfattigdom.

Medborgarförslag

Fyra medborgarförslag som har fått tillräckligt många röster av invånare skickades vidare till nämnderna för behandling. Förslagen handlar bland annat om trafikfrågor och att skapa en skärgårdsenhet.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.Sändning från kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige och ledamöterna.Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.Kommunfullmäktiges protokoll