Stora investeringar för att klara nya avfallskrav: 5 ärenden från kommunstyrelsen

Ordförandes klubba på bord med anteckningsböcker och datorer.

Från och med 1 januari 2027 är kommunen skyldig att ha fastighetsnära insamling av hushållens avfall, inklusive förpackningar. För att klara det behöver avfallsverksamheten göra stora investeringar under några år.

Hudiksvalls kommun inte är ensam om att ha stora investeringsbehov inom avfallsverksamheten de kommande åren och nivåerna för Hudiksvall är jämförbara med vad många kommuner redovisar. Investeringarna kommer att innebära en höjning av avfallstaxan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige säger ja till investeringar för 50 miljoner kronor 2024, och sammanlagt 71 miljoner kronor för åren 2025-2027.

Förstärkt organisation för arbetet med trygghet, säkerhet och beredskap

Frågor om trygghet, säkerhet och beredskap blir allt viktigare. Bakgrunden är bland annat att kommunerna har fått ett utökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet, klimatrelaterade kriser blir allt vanligare och det osäkra omvärldspolitiska läget ställer ökade krav på kommunernas beredskap.

Därför förstärks nu organisationen för arbetet med trygghet, säkerhet och beredskap genom att en ny enhet inrättas inom kommunledningsförvaltningen. Kommunens säkerhetsskydds- och säkerhetschef kommer att vara verksamhetsansvarig, direkt underställd kommundirektören.

Uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer

Arbetet mot våld i nära relationer fortsätter i kommunens nämnder och kommunstyrelsen fick på sitt decembermöte en rapportering om läget. Förvaltningarna har bland annat jobbat med frågan in våld i nära relationer på arbetsplatsträffar, chefer har utbildats och man har på andra sätt uppmärksammat och lyft frågan inom respektive förvaltning.

Nya chefer utsedda

Vid tisdagens möte utsågs Hans Gyllow till biträdande kommundirektör från årsskiftet.

- De övergripande samhällsutvecklings- och samhällsplaneringsfrågorna stärks genom att den biträdande kommundirektören tillika är planeringschef. Det innebär att samhällsplaneringsfrågorna tydligare kommer att lyftas in i kommunledningen, vilket ligger i linje med kommunens vision, säger kommundirektör Lena Högback,

Den nuvarande biträdande kommundirektören Ulrika Wenn som också fungerar som chef för kommunledningsförvaltningens stab kommer att gå i pension under 2024.

Annika Gabrielsson utsågs till förvaltningschef för lärandeförvaltningen från årsskiftet. Annika Gabrielsson har tjänstgjort som tillförordnad förvaltningschef under rekryteringsprocessen och erbjuds nu tillsvidareanställning.

Kommunen sponsrar SM-tävling i rally

SMK Hälsinge får 100 000 kronor i sponsring för SM deltävling 1 i Svenska Bilsports Förbundets regi i Hudiksvall och Nordanstig den 20 januari 2024. Motprestationen är att Hudiksvalls kommun som sponsor får tillgång till bra och synliga reklamplatser.

Utbildning i krisledning

Under eftermiddagen fick kommunstyrelsen en utbildning i krisledning. Om en stor extraordinär händelse inträffar kan krisledningsnämnden aktiveras. I Hudiksvalls kommun utgörs den av kommunstyrelsen.

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.

Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens protokoll Länk till annan webbplats.

Mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.

Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.