Vill du etablera laddplatser för elfordon på kommunens offentliga parkeringar?

Bild på laddningsuttag på elbil.

Det finns ett politiskt beslut att kommunens offentliga parkeringsplatser ska förses med laddstationer. Hudiksvalls kommun ger nu intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddare.

Kommunen välkomnar aktörer att anmäla intresse för att etablera laddplatser i dessa områden och kommer att upplåta mark för publik laddning genom nyttjanderättsavtal. Aktörer får själva stå för installation, drift och underhåll av laddstolparna. Samtliga laddplatser som etableras på kommunal mark måste vara tillgängliga för alla. Hudiksvalls kommun ansvarar för driften av parkeringsplatsen genom till exempel snöröjning och sopning.

Kommunen har utför kapacitetsbedömning och håller på att förbereda med elförsörjning och framdragning av kabel på de aktuella platserna.
Vi är i första hand intresserad av en aktör som kan ta på sig samtliga platser.

Följande platser är aktuella för intresseanmälan:

 • Parkering Kotorget (Kålhagsgatan), Hudiksvall (10 platser 22 kW)
 • Pendlarparkering vid centralstationen, Hudiksvall (16 platser 8,5 kW Möjlighet till utbyggnad)
 • Militärvägen, Enånger (4 platser 22 kW)
 • Torggränd, Delsbo (4 platser 22 kW)
 • Lillgatan, Iggesund (4 platser 22 kW)

Först till kvarn eftersträvas. Vi är i första hand intresserad av en aktör som kan ta på sig samtliga platser. Vi behöver din intresseanmälan senast 15 januari 2024.

Uttag

Laddstolparna ska vara utrustade med minst två uttag, för att möjliggöra användning för bilisten med medhavd kabel Typ 2. Varje laddare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt, för att minimera antalet stolpar.

Påkörningsskydd

Utgångspunkten är att stadens mark ska möbleras så lite som möjligt för att underlätta framkomlighet och drift. Laddstationerna får dock vid behov utrustas med stopplanka mellan parkeringsyta och laddare för att reducera risken för påkörning, men bör då utformas så att laddpunkten är möjlig att komma åt från en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol). Pollare invid laddaren eller påkörningsskydd av gummi som monteras direkt i parkeringsytan får inte användas.

Utformning och tillgänglighet

Det ska tydligt framgå på laddplatserna att kunden ska vända sig till ansvarigt bolag/bolagets support vid frågor om laddstolparnas funktion eller för felanmälan. Laddarna ska utformas så att de passar in i gaturummet. Reklambetonade texter/symboler/profiler ska minimeras.

Laddpunkter ska placeras och utformas så att de är lättåtkomliga och användbara. De ska placeras så att anslutning kan ske på en höjd av högst 1,2 meter över parkeringsplatsens yta. Hinder i form av kantstenar och nivåskillnader bör undvikas. Eventuell skyltning bör vara lätt att läsa, ha god ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas av både personer i rullstol och stående personer.

Ljussättning

Laddstationer får vara utrustade med belysning, alternativt belysas. Syftet med belysningen kan vara att det ska vara lättare att de för den som laddar, samt minskar risken för påkörning och öka trygghet. Så kallade belysningshattar kan användas, men även på dessa ska reklambetonade texter/symboler/profiler minimeras. Belysningen ska vara utformad så att den inte bländar.

Betalning

De laddare som uppförs på gatumark ska vara öppna för alla, ett minimikrav är att det ska gå att ladda utan att skaffa abonnemang hos en särskild leverantör.

Statistikrapportering

Vartefter laddinfrastruktur kommer på plats är det av värde att detta arbete utvärderas så kunskaper och slutsatser om framtida utbyggnad kommer kommunen till del.

Ägaren av laddstolparna rapporterar användningen av laddplatserna en gång per halvår.

Följande information ska redovisas:

 • Funktionalitet – antal störningar, fel, timmar/dagar då stationen ej varit i bruk. Typ av fel som orsakat stoppet/driftuppehållet.
 • Hur mycket stationen använts: Antal laddningar i genomsnitt/dag under en månad, hur länge varje laddning är – exakt eller intervall eller liknande (ex. 5% är under 5min, 50% är mellan 5-10min osv.)
 • Vilken typ av laddning som använts – CHAdeMO, CSS eller AC42, 3, 7 kW, 22 kW osv.
 • Fördelning mellan återkommande kunder och engångskunder redovisas

Informationen kan skickas in i form av rådata eller ska sammanställas i tabeller, figurer och kort beskrivande text vid anmodan.

Anmäl ditt intresse

Du skickar e-post till oss:

tekniska.forvaltningen@hudiksvall.se

Vi vill att du anger:

 • Organisation
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Platser av intresse. Vi är i första hand intresserad av en aktör som kan ta på sig samtliga platser.
 • Två aktuella referensprojekt.