Stort engagemang för framtidens äldreomsorg

Medborgardialog i Delsbo om framtidens äldreomsorg

Hur ska kommunen kunna svara upp mot ökande behov trots den stora utmaningen att det blir allt fler äldre och färre i arbetsför ålder? Det var temat för de välbesökta dialogträffar om framtidens äldreomsorg som social- och omsorgsnämnden under veckan bjöd in till i Iggesund, Delsbo och Hudiksvall.

- Om vi ska klara att erbjuda välfärdstjänster även i framtiden måste vi göra saker på nya sätt och ha en budget i balans. Vi ser bland annat att vi behöver minska antalet platser på särskilt boende, där vi har betydligt fler platser men lägre bemanning än jämförbara kommuner. Men det finns inga färdiga förslag och inte heller något facit. Därför är vi väldigt tacksamma att så många har valt att komma och resonera med oss, säger Ann-Sofie Åhs Bodin som är förvaltningschef för social- och omsorgsförvaltningen

Social och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en omställning av äldreomsorgen för att möta framtidens utmaningar. Dialogträffarna är en del i det arbetet. I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av vård- och omsorgsboendeplatser ser ut nu och framåt och hur lokalerna kan nyttjas på bästa sätt. Man ska också titta på lösningar för korttidsvård, växelvård och specialplatser.

Det finns alltså inga färdiga förslag - i det som social- och omsorgsnämnden så småningom ska ta ställning till ska kvalité, arbetsmiljö och ekonomi vägas in, liksom synpunkter från invånare och medarbetare.

- Träffarna har gett så många värdefulla inspel till arbetet. Det blev tydligt att vi inom äldreomsorgen behöver kommunicera mer med medborgarna. Det har varit lärorikt och jag ser fram mot fler tillfällen till dialog, säger äldreomsorgschef Elin Ljung.

Margareta Stark ( C) var en av dem som representerade social- och omsorgsnämnden, där hon är 2:e vice ordförande.

- Det är väldigt bra att vi jobbar med medborgardialoger och att både politiker från majoriteten och vi i oppositionen deltar. Det jag tar med mej efter dessa dialogträffar i kommunen är att det viktigaste är kvaliteten i äldreomsorgen och att man vill bo kvar i sin hembygd. För att åstadkomma en bättre arbetsmiljö vill många att man lyssna mer till personalen ute på våra boende, de som vet hur det fungerar bäst. Intraprenader, alltså personalstyrda enheter, var en sak man önskade att få tillbaka på flera håll, säger hon.

Nämndens vice ordförande Jonas Holm (M) tycker även han att träffarna har varit värdefulla.

- Efter tre dagars dialoger med personal och medborgare är det för mig helt klart att ord som kvalitet , värdighet och engagemang återkommer. Det har varit väldigt bra och viktiga möten som hjälper oss politiker att i en svår tid med stora beslut kunna styra rätt framåt.

Nu kommer synpunkterna som kommit in både under dialogkvällarna och via hudiksvall.se att sammanställas och finnas med som ett underlag i den fortsätta processen.

- Planen är att vi ska kunna ha ett förslag att diskutera på social- och omsorgsnämndens möte i februari för att förhoppningsvis kunna gå till beslut i mars. Min målsättning är att vi ska kunna nå så stor enighet som möjligt kring denna viktiga framtidsfråga. Även om vi representerar olika partier är ju vår drivkraft att det ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson (S).

Läs mer om omställningen mot framtidens äldreomsorg