Bättre resultat än väntat tack vare skatteintäkter och statsbidrag

Kommunentrén

Trots en period av hög inflation med väsentligt ökade pensionskostnader kan kommunen uppvisa ett positivt resultat på 36 miljoner kronor före finansnetto.

Några av kommunens nämnder har haft svårt att hålla sig inom budget. Tuffast har tekniska nämnden haft med höga kostnader för bland annat snöröjning och halkbekämpning samt ökade fastighetskostnader. Även lärandenämnden har brottats med ekonomiska utmaningar, främst inom grundskolan.

Social- och omsorgsnämnden redovisar ett litet plus på sista raden, vilket är positivt med tanke på tidigare års underskott. Bakom den positiva utvecklingen ligger ett intensivt arbete inom nämndens olika verksamhetsområden vilket resulterar i att nämnden klarat av att hålla tilldelad budget.

- Sammantaget överskrider nämnderna sina budgetar med cirka 90 miljoner kronor. Det som räddar upp situationen är att skatteintäkter, statsbidrag och utjämning hamnade 109 miljoner kronor högre än budget, vilket gör att kommunen fullt ut kan täcka underskotten från de nämnder som gått minus, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Stark utveckling för kommunens placeringar

Även kommunens placeringar och finansiella resultat uppvisade ett större överskott mot budget; 54 miljoner kronor. Det beror främst på att kommunens aktieportfölj haft en positiv utveckling under senare delen av 2023.

Mikael Löthstam poängterar att det vid en negativ utveckling av kommunens placeringar lika gärna skulle kunna innebära ett underskott på sista raden. Det är alltså inga pengar kommunen kan räkna med. Tanken med placeringarna är att med hjälp av avkastningar kunna möta upp framtida pensionsutbetalningar utan att det får alltför stora konsekvenser för respektive nämnd.

Resultatutjämningsreserv täcker merkostnad

- Trots stora underskott i några av nämnderna är jag glad att skatteintäkterna och statsbidragen blev betydligt högre än förutsättningarna visade när budgeten för 2023 antogs. Det gör att vi kan täcka underskotten utan att behöva ta till drastiska åtgärder för att få en ekonomi i balans, inte minst med tanke på de utmaningar kommunen står inför 2024, säger Mikael Löthstam.

Scenariot för 2024 är att det kommer bli ännu besvärligare för Hudiksvalls kommun och hela kommunsverige. Att ha god kostnadskontroll är avgörande, det budskapet är tydligt från kommunledningen.

I år kommer kommunens pensionsavsättningar vara väldig höga, vilket belastar respektive nämnd. Kommunledningen väljer därför att via resultatutjämningsreserven täcka merkostnaden om 45,4 Miljoner kr och därmed ge respektive nämnd bättre förutsättningar att klara ekonomin 2024.

- God ekonomisk hushållning och att vi under åren gjort avsättningar för extraordinära händelser ger oss den här möjligheten, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam