Satsning för att minska arbetslöshet: 4 ärenden från kommunstyrelsen

Hudiksvall och Lillfjärden.

Kommunens ekonomi följdes upp av kommunstyrelsen. Ledamöterna beslutade också om en satsning för att mildra effekterna av långtidsarbetslöshet.

Tisdagen den 6 februari höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Plusresultat när skatteintäkter och statsbidrag väger upp ökade kostnader

Under 2023 överskred nämnderna sina budgetar med nära 91 miljoner kronor. Underskotten fanns främst hos tekniska nämnden och lärandenämnden. Det visar uppföljningen av kommunens ekonomi. Orsakerna var bland annat högre kostnader för pensioner samt den höga inflationen som slog igenom på bland annat energi, livsmedel och räntor. Samtidigt hade kommunen högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat. Det gör att resultatet före finansnetto för kommunen hamnar på 35,7 miljoner kronor för 2023.

Läs mer om resultatet och beslutet att använda resultatutjämningsreserven för merkostnader för pensionskostnader i nämnderna 2024. En enig kommunstyrelse fattade det beslutet.Bättre resultat än väntat tack vare skatteintäkter och statsbidrag Öppnas i nytt fönster.

Parkeringsavgiften kan höjas i Hudiksvall

Avgiften för att parkera på kommunens avgiftsbelagda parkeringar föreslås höjas från 10 till 15 kronor. Sedan parkeringsavgiften infördes 2017 har beläggningen på parkeringarna Salutorget, Garvaren, Museet och Milstolpen i Hudiksvall ökat. Avgiften föreslås höjas för att bidra till att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Kostnaderna för parkeringarna beräknas fortsatt att vara högre än intäkterna. Kommunstyrelsen har nu skickat vidare ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunen avstår från att välja järnvägskorridor vid Iggesund

Kommunstyrelsen har yttrat sig till Trafikverket om den planerade utbyggnaden av Ostkustbanan vid Iggesund. Ett stationsläge i Iggesund bedöms vara viktigt för orten och den regionala utvecklingen. Om stationsläget hamnar långt utanför Iggesund skulle det få påtagliga ekonomiska och sociala konsekvenser för kommunens näst största tätort. Samtidigt riskerar ett dubbelspår genom Iggesund att påverka många bostäder, Holmen, kulturmiljöer och trafiklösningar negativt. Kommunen kan därför inte förorda något av Trafikverkets alternativ Väst och Öst vid Iggesund.

Satsning mot arbetslöshet

Kommunen ska satsa nära 4,2 miljoner kronor på insatser för att minska arbetslöshet och öka människors förutsättningar att få en anställning. Det är viktigt att hela arbetskraften i Hudiksvalls kommun tas till vara, både för ökad välfärd och en socialt hållbar kommun samt för att möta behoven av kompetensförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har utmaningar att få ett jobb. Samtidigt finns en stor efterfrågan på medarbetare inom vissa områden. Insatserna ska göras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de kommunala verksamheterna Arbetsliv och försörjning och Vuxenutbildning.

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.Kommunstyrelsens protokoll Länk till annan webbplats.

Mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.