Förslag till beslut: avveckling av vård- och omsorgsboenden

Person som går med rullator

Vid Social- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari presenterade förvaltningen ett förslag att avveckla vård- och omsorgsboenden i samband med att nya vård- och omsorgsboendet Skyttegillet öppnar.

Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en omställning av äldreomsorgen för att möta framtidens utmaningar. Uppdraget innebär att bland annat se över:

  • hur antalet platser på vård- och omsorgsboenden kan minskas för att ligga i nivå med jämförbara kommuner.
  • hur lokalerna kan nyttjas på bästa sätt när nya vård- och omsorgsboendet Skyttegillet öppnar hösten 2024.
  • lösningar för korttidsvård, växelvård och specialplatser.

Förvaltningens förslag

Utifrån sammanställt material och inkomna synpunkter från bland annat medborgardialoger föreslår förvaltningen att:

  • avveckla Rosenborg vård- och omsorgsboende i samband med att Skyttegillet öppnar
  • avveckla Ingsta vård- och omsorgsboende i samband med att Skyttegillet öppnar
  • avveckla vård- och omsorgsverksamheten på Lyckbacken år 2027 om kommunen fortsatt år 2026 strukturellt avviker i antal boendeplatser i förhållande till andel äldre
  • samla korttidsplatser och växelvårdsplatser från kvarvarande vård- och omsorgsboenden till centrala Hudiksvall. Det innebär att lägenheter frigörs runt om i kommunen till äldre som behöver plats på vård- och omsorgboende.

Vad händer nu?

Social- och omsorgsnämnden kommer att ta ställning till förslaget den 15 mars. Om nämnden beslutar enligt förslaget kommer de äldre som bor på de berörda boendena i första hand erbjudas lägenhet på Skyttegillet. Information till berörda kommer att ske löpande.

Del av omställning för framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi måste kunna svara upp mot ökande behov trots den stora utmaningen att det blir allt fler äldre och färre i arbetsför ålder. Om vi ska klara att erbjuda välfärdstjänster även i framtiden måste vi göra saker på nya sätt och ha en budget i balans. Läs mer:

Omställning framtidens äldreomsorg