Avfallstaxan kan höjas: 4 ärenden från kommunstyrelsen

Ordförandes klubba på bord med anteckningsböcker och datorer.

Förutom avfallstaxan diskuterades bland hur handeln kan främjas och hur Hudiksvall ska bli en ännu trevligare stad.

Tisdagen den 5 mars höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Avfallstaxan kan höjas

Kommunstyrelsen sa ja till ny avfallstaxa. Om också kommunfullmäktige röstar igenom förslaget innebär det en höjning med i genomsnitt 20 procent för ett normalhushåll, vilket motsvarar 17–39 kronor per månad. Avfallstaxan kommer sedan successivt att behöva höjas även under 2025 och 2026 för att klara de ökade kostnaderna som bland annat beror på flera nya lagkrav i kombination med att kunderna efterfrågar högre servicenivå.

Ny strategi ska främja handel

Hudiksvall ska vara Hälsinglands ledande handelsstad. Det är målet för den nya handelsstrategi som kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram.

I handelsstrategin betonas:

  • handelns betydelse för arbetstillfällen
  • vikten av konkurrens vilka kan påverka den ekonomiska hållbarheten
  • hänsyn till ekologisk hållbarhet, bland annat tillgång till infrastruktur och kommunikationer
  • handel med återbruk.

Innan den 30 april har kommunens nämnder samt föreningen Hudik City möjlighet att yttra sig över förslaget.

Samverkansavtal för trivsel och trygghet

Hudiksvalls kommun ingår ett samverkansavtal med den ekonomiska föreningen Hudik City. Avtalet innebär bland annat att Hudik City får 500 000 kr för att i samverkan med kommunen arbeta med utveckla platser och aktiviteter för att skapa trivsel och trygghet för kommuninvånare och besökare i staden.

Skärpt riktlinje för inköp

Kommunens inköpsriktlinje skärps så att direktupphandlingar över 25 000 kronor ska konkurrensutsättas. Det innebär att minst tre leverantörer ska tillfrågas skriftligen. I tidigare riktlinje användes ordet "bör", vilket nu alltså byts ut mot "ska".

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.

Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens protokoll Länk till annan webbplats.

Mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.

Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.