Hurra! Hudiksvalls kommun femte bäst i Sverige på avfallshantering

Annika Huber (S), ordförande i tekniska nämnden Hudiksvalls kommun på öppet hus när byggåterbruket på återvinningscentralen fyllde ett år, 2024.

Hudiksvalls kommun kom femma i Avfall Sveriges ranking om bästa avfallskommun. Placeringen innebär också att Hudiksvall är bäst i Norrland.

– Denna topplacering, att vara femma av 290 kommuner i Sverige känns otroligt bra! Och att våra tankar och idéer bär frukt, säger Annika Huber (S), ordförande i tekniska nämnden, Hudiksvalls kommun.

– Kretsloppsplanen som politiker och tjänstemän tagit fram och som vi beslutat om i fullmäktige leder tydligt åt rätt håll. Efter flera års ihärdigt arbete har vi alla landat och levererar enligt planen som har sin grund i de globala målen, nationella och lokala klimat- och miljömål samt har ett tydligt kundperspektiv och samarbete med invånarna.

– Att verksamheten sedan arbetat med att följa planen fullt ut i de beslut som fattats av nämnden ger mycket fina resultat, fortsätter Annika. Inom en snar framtid kommer vi inte ha avfall, vi har bara återbruk och andra resurser.

– Väldigt roligt! Det är en tydlig indikation att kommunen är på väg mot rätt håll i tankarna kring avfall. Det känns mycket bra att allt arbete som utförs märks. Andra kommuner som placerat sig högt i avfallsrankingen har redan infört fastighetsnära insamling av förpackningar och det startar vi med nästa år, säger Pär Norberg, avfallschef Hudiksvalls kommun.

– Det är tillsammans med invånare i Hudiksvall som sorterar, lämnar till återbruk och avfallsminimerar i sin vardag som vi klarar utmaningarna som hör till en hållbar avfallshantering. Med ökad kommunikation och vårt arbete med beteendeförändringar kan vi tillsammans bli ännu bättre, fortsätter en glad Pär.

År 2021 tog politikerna i fullmäktige beslut om en kretsloppsplan för Hudiksvalls kommun. Planen utgår direkt från de 17 globala målen och det har skapat trovärdighet och tyngd för arbetet. Medarbetarnas ihärdiga strävan för mer möjligheter till återbruk och återvinning tillsammans med invånarnas lyhördhet har lett oss till en mer effektiv materialhantering. Det är ett fint samarbete som leder oss rätt enligt EU:s avfallstrappa.

På återvinningscentralen sorterar kunderna sin hårdplast och sina frigolitförpackningar till återvinning. Medarbetarna på rampen arbetar varje dag med att kunden ska tömma sopsäcken så att inget avfall hamnar fel av misstag. Avfallsavdelningens satsningar på återbruk och byggåterbruk har landat fint. 87 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att lämna till återbruk.

Många åtgärder gör att Hudiksvall skickade hela åtta kg/person till återanvändning och har en återvinningsgrad (materialåtervinning och återanvändning) på 36 %. Hudiksvall har minskat avfallet som skickas till förbränning och deponi. 2023 skickade Hudiksvall två kilo avfall per person till deponi och 18 kilo grovavfall per person till förbränning. Mängder som kontinuerligt minskat sedan 2021 när Hudiksvalls kretsloppsplan antogs.

Avfallstaxan i Hudiksvalls kommun ligger under medel i Sverige. Jämfört med kommunerna högre i avfallsrankningen har vi klart lägre taxa för villor. 2 247 kronor per år jämfört med deras nivå på 3 589 – 2 760 kronor per år. Enligt en kundundersökning 2023 är 88 % av invånarna i Hudiksvalls kommun nöjda eller mycket nöjda med sophämtningen. 90 % är nöjda eller mycket nöjda med sitt senaste besök vid återvinningscentralen.

#tillsammans #globalamålen #hurra

Fakta Hudiksvalls kommuns kretsloppsplan

Kretsloppsplanen ska medvetandegöra och engagera aktörer att bidra till att Hudiksvalls kommun utvecklas enligt avfallstrappan. Den siktar på en hållbar användning av material genom att förebygga avfall, återanvända material samt sortera mer till återvinning. Att gå från linjärt till cirkulärt arbetssätt. För en del handlar det fortfarande om att börja sortera förpackningar till återvinning.

Planens syfte är att skapa största möjliga nytta för miljö, klimat och Hudiksvalls utveckling samtidigt som det genererar ekonomiska fördelar. Det finns pengar att spara genom minskade kostnader, arbeta bort engångsmaterial, mindre mängd till förbränning och deponi. Det är insatser som gynnar miljö och ekonomi, både på kort och lång sikt. Planen är framtagen av tjänstemän och politiker tillsammans i Hälsingland, där varje kommun har sin egen plan.

Läs mer om kretsloppsplanen på

hudiksvall.se/kretsloppsplan

Fakta årets avfallskommun, Avfall Sverige

Branschorganisationen Avfall Sverige beräknar årets avfallskommun utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten övergripande. Totalt ingår 13 nyckeltal inom fyra områden: avfallsmängder, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter samt kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.