Lex Sarah-utredning visar på allvarliga brister på gruppbostad

Två personer som sitter och pratar på en parkbänk

I april i år rapporterades avvikelser från en gruppbostad i Hudiksvalls kommun. Avvikelserna gällde kränkande kommentarer och brister i bemötandet mot de boende samt inskränkningar i de boendes rätt till självbestämmande. Utifrån de inkomna avvikelserna har en Lex Sarah-utredning genomförts. Utredningen är nu klar och den visar på allvarliga brister.

Syftet med utredningar enligt Lex Sarah är att uppmärksamma brister i verksamheten och hitta åtgärder för att komma tillrätta med dessa.

Lex Sarah-utredningen för det aktuella boendet visar på flera allvarliga brister:

  • Det saknas samsyn i arbetssätt på boendet.
  • Det förekommer kränkande beteende mot brukare från några i arbetsgruppen.
  • Det förekommer brister i följsamhet till regelverk för arbetet.
  • Det finns okunskap i arbetsgruppen rörande systematiskt kvalitetsarbete och skyldigheten att rapportera avvikelser.
  • Det finns påtagliga arbetsmiljöproblem.

Sammantaget bidrar det till att brukare på gruppboendet inte får en god kvalitet på insatsen. Det bedöms röra sig om ett allvarligt missförhållande vilket också har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Inger Myrsten, verksamhetschef funktionsnedsättning. För oss är det viktigt att de boende får ett gott bemötande och att kvaliteten för de boende är god.

Det pågår sedan tidigare ett arbete kring rutiner, arbetssätt och arbetsmiljö på boendet. Boendet har till exempel haft förstärkning av stödpedagog under en period för att skapa möjlighet till ökad delaktighet och självständighet för de boende. Direkt efter att avvikelserna rapporterats påbörjades ytterligare åtgärder utifrån bemötandet mot brukarna. En handlingsplan är också upprättad kring åtgärder, som till exempel påfyllnadsutbildningar och handledning, vilket ska genomföras skyndsamt.

En utredning om eventuella arbetsrättsliga åtgärder pågår.

Företrädare för brukarna på berört boende är informerade.