Diskriminering och kränkande behandling

För varje verksamhet, skola och fritidshem, finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planen ska de åtgärder som planeras konkret beskrivas.

Planen ska vara anpassad till den egna verksamheten och årligen följas upp och utvärderas.

Planens syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Du hittar planerna under respektive grundskola.

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller i text och/eller bild. Andra former av kränkande behandling är diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Prata med din lärare eller rektor om du vill veta mer om skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050