Vaccinationer i skolan

När ditt barn börjar i skolan tar elevhälsans medicinska insats, EMI, över ansvaret för vaccinering från barnhälsovården (BHV). När ditt barn går i årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8 erbjuder vi vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

För att vi ska kunna vaccinera ditt barn behöver vi ditt samtycke. Har ditt barn två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera samtycket. Du lämnar ditt samtycke via vår e-tjänst.

E-jänsten är endast öppen en period i början av skolstarten. Vill du lämna samtycke till vaccination efter e-tjänsten har stängt kan du kontakta skolsköterskan på din skola.

Vilka vaccin handlar det om?

Vi erbjuder vaccin mot:

Mässling är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, utslag, hosta och långvarig trötthet. I sällsynta fall tillstöter hjärnhinneinflammation som kan ge bestående skador.

Påssjuka kan i sällsynta fall ge hjärnhinneinflamation och bestående hörselnedsättning. Hos pojkar kan sjukdomen leda till testikelinflammation som kan vara smärtsam och orsaka sterilitet.

Röda hund kan ge allvarliga fosterskador om den som är gravid blir smittad. Genom att vaccinera barn oavsett kön kan vi förhindra att gravida smittas.

Varje år drabbas över 800 kvinnor och över 300 män i Sverige av HPV-relaterad cancer.

Hos kvinnor kan det bland annat kan orsaka cellförändringar på livmodershalsen, vilket på lång sikt kan leda till livmodershalscancer.

Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

HPV-vaccinet bygger upp kroppens naturliga immunitet mot papillomviruset och skyddar mot mer än 70 procent av all livmodershalscancer. Om barnet vaccineras i unga år och går på regelbundna cellprovskontroller när det blir äldre kommer barnet ha ett mycket bra skydd mot livmodershalscancer.

Vaccinet ska ges vid flera tillällen

För att vaccinet ska ge fullgod effekt behöver det ges vid flera tillfällen med en intervall på minst sex månader och som mest tolv månader. Är barnet mellan 9–14 år ges vaccinet vid två tillfällen. Är barnet 15 år eller äldre ges vaccinet vid tre tillfällen.

Difteri är en svår svalgsjukdom som kan orsaka kvävningsdöd hos barn. Bakterien som orsakar difteri producerar ett gift som kan skada hjärta, njurar och nervsystem. Även om sjukdomen nästan har upphört i Svergie så finns den fortfarande i utvecklingsländer där vaccinering är bristfällig.

Kikhosta är en smittsam bakteriesjukdom med långvarig attackvis hosta, kikningar och kräkningar. Spädbarn kan få allvarliga andningsproblem, viktminskning och andra komplikationer.

Stelkramp orsakas av ett gift som produceras av en bakterie. Bakterien finns i jord. Människan kan til exempels bli smittad om den har ett sår som blir nersmutsat av jord. Bakterien kan även finnas i avföring från djur och människor. Sjukdomen är livshotande med svåra kramper som kan leda till andningsförlamning. Antibiotika hjälper inte mot bakterien som orsakar stelkramp.

Vad händer när jag lämnat samtycke?

När du signerat samtycket får den andre vårdnadshavaren ett SMS och/eller e-post med en länk till det påbörjade samtycket. Den andre vårdnadshavaren behöver då följa länken för att signera samma samtycke. Ni ska alltså inte skicka in två separata samtycken.

Frågor och svar om vaccination i skolan

Vaccinationen kan ge feber och utslag en till två veckor efter vaccinationstillfället. Besvären orsakas av att man får en infektion i mycket lindrig form. Barnet är inte smittsamt för andra som inte har haft sjukdomarna.

Barnet bör vaccineras även om det haft eller om man tror att det haft mässling, påsjkuka, röda hund eller kikhosta.

Vi undviker att vaccinera barnet om det har en annan pågående infektion i kroppen då det minskar skyddseffekten. Det går bra att vaccinera vid lättare förkylning.

Om barnet fått annat vaccin bör man skjuta upp vaccineringen ungefär två veckor. Informera skolsköterskan om så är fallet.

Ja, vi vill veta om ditt barn ska vaccineras eller inte. I e-tjänsten kan du ange om du inte samtycker till vaccinering.

Vi kan inte genomföra en vaccination om inte båda vårdnadshavarna signerat samtycket.

Grundvaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Vaccineringen är den del av det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjas redan på BHV. Om ditt barn inte är grundvaccinerad erbjuder vi vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Du behöver då kontakta skolsköterskan på din skola för mer information.

Om du vill ha mer information angående vaccinationer, se Folkhälsomyndighetens webbplats:

Barnvaccinationsprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt covid-19-vaccinationer, rapporteras till nationella vaccinationsregistret, NVR. NVR är ett hälsodataregister som används för att följa upp effekten av det nationella vaccinationsprogrammet och covid-19-vaccinationerna.

Läs mer om nationella vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Nationella vaccinationsregistret (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.