Delaktighet och inflytande i förskolan

Tre barn som leker med pärlor

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Deras behov och intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Det är också viktigt att förskolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt.

Hur ser barns inflytande ut?

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Så här står det i Läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter påverka sin situation
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö
  • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Hur ser vårdnadshavares inflytande ut?

Det är viktigt att vi i förskolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver.

Genom Unikum kan du följa ditt barns utveckling och lärande på ett lättillgängligt sätt. Läs mer om Unikum:

Unikum - lärportal för förskola och grundskola

Forum för samråd

På alla förskolor finns ett eller flera forum för samråd. Forumet för samråd kan kan bland annat handla om frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Det kan tillexempel vara information om olika förslag till beslut, förändringar eller strategier för att ge vårdnadshavare tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Det är rektorn som ansvarar för att det finns forum för samråd på varje förskola.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en viktig del av förskoleverksamheten. På utvecklingssamtalet kan vårdnadshavare och förskollärare i lugn och ro prata om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet ska genomföras minst en gång varje år.

Dokumentationen i Unikum används dessutom som grund för utvecklingssamtalet.

Unikum - lärportal för förskola och grundskola

Hur går utvecklingssamtalet till?

Förskolläraren beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag. Förskolläraren berättar också om barnets styrkor och förmågor.

Vem eller vilka ska vara med på samtalet?

Utvecklingssamtalet sker som regel utan barn. Alla vårdnadshavare får en inbjudan från förskolan före det planerade samtalet med innehåll för samtalet. Förskolläraren ansvarar för genomförandet av samtalet.

Vad säger skollagen om inflytande?

Skollagen - Inflytande och samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.