Diskriminering och kränkande behandling - förskolan

Ett barn håller hand med en förskollärare

På våra förskolor arbetar vi aktivt med att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandlingar. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi arbetar med frågorna.

Förskolorna har en skyldighet att jobba förebyggande och åtgärdande med diskriminering och kränkande behandling vilket regleras i både diskrimineringslagen och skollagen.

Förskolornas arbete med diskriminering och kränkande behandling

Förskolorna arbetar på olika sätt med barnen i frågan. Det kan t ex vara genom undervisningsmaterial, barnlitteratur, kompisregler, barnkonventionens budskap, läroplanens uppdrag och tillsyn- och uppsiktsrutiner.

På varje förskola finns dessutom en plan mot diskriminering och kränkande behandling med syfte att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen beskrivs de åtgärder som planeras på förskolan. Planen är anpassad till den egna verksamheten och upprättas, följs upp och utvärderas årligen.

Ta del av förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling

Om du vill veta mer om förskolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan du vända dig till respektive förskola och be om att få ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Vad är kränkande behandling?

Enligt skollagen definieras kränkande behandling som ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för ett barn eller en elev att förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre barn kan ha svårt att sätta ord på sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna. Barnet eller eleven kan därför behöva ta hjälp av personalen i verksamheten.

Vad är diskriminering?

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Mer information om kränkande behandling, mobbning och diskriminering hittar du på Skolverkets webbplats:

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering (skolverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör förskolorna om det inträffar en incident i form av kränkande behandling?

Förskolans personal rapporterar händelsen och samtliga berörda vårdnadshavare informeras. Förskolans chef utreder incidenten enligt lagens mening och återrapporterar till huvudmannen, i det här fallet lärandenämnden.