Enångers förskola

Enångers förskola

Enångers förskola är kommunens sydligaste förskola och ligger i intill Enångers F-6 skola. Enångers förskola är belägen i en idyllisk miljö med grönområden, skog, ängar och lantbruksmiljö inpå knuten.

En stor och fin gård med fria gräsytor, buskar och träd, en asfalterad cykelslinga, sandlådor, gungor, rutschkanor och en grillplats omringar förskolan. Vintertid förvandlas gårdens kulle till pulkabacke och gräsytorna täcks av snö och inbjuder till varierade vinteraktiviteter.

Vi erbjuder en trygg miljö både inne och ute med många möjligheter som uppmuntrar till lek, utforskande, nyfikenhet och lärande.

Om Enångers förskola

Förskolan består av tre avdelningar. Ett gott samarbete och en trivsam stämning mellan avdelningarna präglar förskolans atmosfär.

 • Arken: 1-4 år
 • Skeppet: 1-4 år
 • Ekan: 5 år

 • 6.00 Förskolan öppnar på avdelningen Arken där alla är fram till klockan 7.45
 • 7.00 Avdelningarna Ekan och Skeppet låses upp
 • 7.45 Barnen är på sina respektive avdelningar
 • 8.00 Frukost
 • 9.30 Språkgrupp/Projektarbete, inne- eller utevistelse
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 Några barn sover och de andra barnen har olika undervisningsaktiviteter.
 • 13.00 Inomhus- eller utomhusaktiviteter
 • 14.15 Mellanmål
 • 15.00 Inomhus- eller utomhusaktiviteter, sammanslagning för hela förskolan på en avdelning eller ute på gården.
 • 17.45 Förskolan stänger på Arken. Sommartid oftast utomhus.

Öppning

Barnen som kommer före 7.45 tar vi emot på Arken.

Frukost

Vi vill att frukosten hos oss ska ge en lugn och bra start på dagen. Om barnet/barnen ska äta frukost vill vi därför att ni kommer senast 7.50 så det finns tid att säga ”hejdå”. Till frukost serveras gröt/fil och smörgås med pålägg.

Projektarbete/temaarbete

Förskolans projektarbeten är kopplade till läroplanen.

Utevistelse

Vi är ute minst en gång varje dag. Vi leker och utforskar på gården eller går på utflykt. Uteleken och promenader har stor betydelse för barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Lek

Varje dag ges utrymme till lek både inom och utomhus. Genom leken sker mycket lärande. Barnen tränar samspel, ömsesidighet och turtagande. I förskolans olika lärmiljöer får barnen tid att mötas i lek och lärande och utmanas av personal som är medlekare, medupptäckare och medinspiratörer.

Lunch

Måltiderna börjar alltid med en ramsa. Personalen uppmuntrar barnen, utifrån ålder och mognad, att själva ta för sig lagom portion av maten, smaka på allt som serveras, skära, dela och hälla upp i glaset. Vi ser matsituationen som ett tillfälle för samtal och gemenskap. Vi lägger fokus på kosten bl.a. genom att uppmuntra barnen att smaka på all mat som serveras. Efter måltiden dukar barnet av bordet efter sin förmåga.

Vila

De barn som behöver sova gör det på sängar, alternativt i medhavd vagn.

Mellanmål

Mellanmålet består oftast av mjölk och smörgås.

Stängning

Förskolan stänger på avdelningen Arken eller utomhus och samarbetar från kl 15.00. Vid behov slås avdelningarna samman tidigare.


Förskolans verksamhet

Hos oss pågår ett ständigt utforskande och lärande där leken ligger till grund. Vi använder olika former av dokumentation som redskap för att synliggöra vår verksamhet för barn, dig som förälder och oss i personalen. Dokumentationen används som utgångspunkt för olika samtal där vi utvecklar och medvetandegör barns tänkande, reflekterande och lärande samt bidrar till förändringar i våra lärmiljöer. Barn lär av varandra och det är en viktig del av demokratiarbetet.

Utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet och vi tillbringar stora delar av dagarna utomhus, på gården eller i vår närmiljö. Vi ser och använder naturen som en lärmiljö där vi personal är medforskare och medupptäckare på samma sätt som inomhus. Förskolans verksamhet med läroplanen i fokus pågår från öppning till stängning.

Språk

Varje dag arbetar vi medvetet med sång, högläsning, rim och ramsor. Vi samtalar, lyssnar och benämner. Barnen uppmuntras till att berätta om vardagshändelser och att lyssna på varandra.

I den dagliga leken och verksamheten stimuleras barnen av medveten personal att kommunicera och utveckla sitt språk.

Vi synliggör bokstäver, siffror, symboler och uppmuntrar därigenom barnens förståelse och intresse för skriftspråket.

Den språkliga utvecklingen och leken är barnets främsta redskap till utveckling och lärande.

Personalen är utbildad i TRAS (Tidig Registrering Av Språket) som är ett arbetsmaterial för att främja barnens språkliga och kommunikativa utveckling.

För att stimulera och utveckla språket arbetar vi med ett material som heter Före Bornholmsmodellen – språklekar för förskolebarn i åldern 2,5–5 år. Det är ett material som alla förskolor i Hudiksvalls kommun arbetar med.

Barnen 1-2 år använder sig av Babblarna, ett språkmaterial för yngre barn.

För att öka intresset för läsning och böcker besöker vi biblioteket och erbjuder barnen många olika sorters litteratur. Vi erbjuder även hemlån av böcker/språkväskor till familjerna för att främja läskulturen och språkutvecklingen.

Inkludering och Jämställdhet

Enångers förskola präglas av en varm och positiv atmosfär med förståelse för människors olikheter och olika behov. Alla barn och vuxna ska känna sig respekterade för den de är. De ska känna sig sedda, känna glädje och trygghet och vara en del i gemenskapen. Att känna att man är viktig och har en plats i verksamheten är grunden för att skapa trygghet och tillit, det gäller barnen, dig och personalen. Vi pratar mycket om hur våra handlingar påverkar andra och vad det kan få för konsekvenser. Mycket handlar om hur en bra kompis bör vara och att alla barn oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. I arbetet med inkludering och jämställdhet använder vi oss av barnkonventionen och olika värdegrundsmaterial när vi reflekterar tillsammans med barnen.

Entreprenöriellt lärande

Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar, få möjlighet att påverka sitt lärande och sin tid på förskolan. Personalen utmanar och möjliggör ett ständigt lärande för barnen. Personalen stimulerar barnen till att omsätta sina idéer till handling, vara nyfikna och kreativa. Genom att använda digitala verktyg tillsammans med och för barnen skapar vi ett intresse för dessa verktyg och de blir en naturlig del av undervisningen i förskolans verksamhet. Lärandeförvaltningens vision som genomsyrar hela verksamheten är Jag kan! Jag vill! Jag vågar!

Förskolans mål

Förskolan strävar mot en hållbar utveckling genom bl.a. vårt arbete med hållbar utveckling

I vardagen komposterar vi fruktskal, som sedan används i odlingslådorna där vi sår olika grönsaker och rotfrukter. På hösten skördar vi och kokar soppa tillsammans ute vid vår grillplats.

Förskolans gård städas årligen. Det krattas, gångar sopas, leksaker inventeras och tvättas m.m.

På skräpplockardagen promenerar vi runt i närområdet och plockar skräp. Vi sorterar skräpet och lägger i återvinningsbehållare. Vi har en egen återvinningsstation på förskolan med uppmärkta kärl för plast, glas, metall som vi sorterar i året runt. På varje avdelning finns lådor för pappersåtervinning.

Förskolan arbetar med hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

“Med engagemang, delaktighet och glädje ska alla ges möjlighet att bli sitt bästa jag utifrån sina egna förutsättningar. Närvarande personal väcker lust och nyfikenhet genom att låta barnen upptäcka och utforska, utmanas och utvecklas”.

Enångers förskola skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna trygghet och glädje. Ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan ska präglas av respekt för människors olikheter. Alla på förskolan skall verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Alla föräldrar ska känna tillit till förskolan. Alla barn har rätt att känna sig respekterade av barn och vuxna, få vara med i gemenskapen och möta vuxna som har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Genom processväggar inomhus och utomhus delger vi dig vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med dokumentation. Dvs, dokumenterar i text, bild och film och återkopplar och reflekterar över detta tillsammans med barnen för att synliggöra lärprocesser och utmana vidare. I UNIKUM kan du följa ditt barns utveckling, lärprocesser och lärande via lärloggar, glimtar och föräldrabrev. All information till hemmen sker via UNIKUM.

Det är viktigt med en öppen kommunikation mellan dig och personalen vid alla dagliga möten; vid lämning och hämtning samt i utvecklingssamtal. Detta för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver.

Ett forum för samråd finns, där föräldrar, en personal och rektor möts att samtala om uppkomna synpunkter och frågor.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

God och näringsriktig mat transporteras till förskolan från skolans tillagningskök. Frukost och mellanmål tillreds i köket på förskolan. Barnen erbjuds också frukt dagligen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.