Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola ligger i Sörforsa, cirka en mil väster om Hudiksvall. Gården är stor och ligger i direkt anslutning till ett skogsområde. Med närhet till fotbollsplan och elljusspår.

Om Hasselbackens förskola

Förskolan är indelad i 6 avdelningar:

 • Björken
 • Rönnen
 • Liljan
 • Violen
 • Blåklockan
 • Linblomman

 • 06.00 öppnar förskolan
 • 08.00 serveras frukost.
 • 09.00- 11.00 inne och ute aktiviteter i mindre grupper utifrån temat eller projekt samt fruktstund.
 • 11.00-12.15 Lunch med två sittningar 11-11.35 och 11.40-12.15
 • 12.00 vila. Inne- och uteaktiviteter i mindre grupp utifrån tema eller projekt
 • 14.30 mellanmål
 • 17.50 förskolan stänger

Vi vill att de barn som äter frukost hos oss lämnas senast 07.45, så att vi kan ta emot barnet och i lugn och ro sätta oss till bords. Om ni kommer efter 08.00 och vi har hunnit sätta oss, klär ni av barnet och kommer in eftersom vi då inte har möjlighet att ta emot er i hallen.

Förskolans verksamhet

Vår förskola ska vara trygg, rolig och lärorik och vi strävar hela tiden efter att utveckla och utmana barnen och oss själva. Vi arbetar tematiskt och projektinriktat utifrån barnens intresse när vi planerar våra aktiviteter. Aktiviteterna skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. I temat eller projektet väver vi in läroplanens alla mål.

Hasselbackens förskolan erbjuder barnen lustfyllda och tillåtande lärmiljöer där barnen bland annat får möjlighet att skapa och utforska olika material.

Vi arbetar med materialet ”Före Bornholm” för att på ett systematiskt sätt stimulera barnens språkutveckling genom rim, ramsor, sånger och sånglekar.

Förskolan erbjuder olika digitala verktyg i undervisningen. Dessa är ett bra komplement i vår verksamhet och ger många spännande möjligheter till lärande och samarbete mellan barn-barn och personal-barn.

Språket

Vi lägger stor vikt vid de dagliga samtalen med barnen och vi bekräftar med ord vad barnen ser, gör och upplever. Lärmiljöerna på avdelningarna utformas så möten för samtal och kommunikation gynnas. För att systematiskt stimulera och främja barnens språkutveckling använder vi oss av Före Bornholmsmodellen, där rim, ramsor, sånger och språklekar ingår. Högläsning, boksamtal, språkpåsar, sagolådor och flanosagor m.m är något som vi också erbjuder.. Vi använder även tecken som stöd/ bildstöd för att stimulera barns språkutveckling. Språket utvecklas i lek och socialt samspel där barnen lär sig att kommunicera och att lyssna på andra. Vi delar in barnen i mindre grupper så att de får mer utrymme för samtal och dialog. Ett litet bibliotek för hemlån finns på förskolan. Vi arbetar även utifrån förskolans handlingsplan för alla barns språk och kunskapsutveckling där förskolan ska arbeta med att främja alla barns språkutveckling.

Inkludering och Jämställdhet

Vi arbetar aktivt utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi ska öka vår medvetenhet om hur personalens förhållningssätt och värderingar påverkar barnens lärande och arbeta för att alla barn ska få känna att de är i ett meningsfullt sammanhang under hela dagen. Vi använder oss av arbetsmaterialet Kanin och Igelkott som ger barnen strategier och verktyg för att vara en bra kompis samt arbetsmaterialet Kanin och Igelkott- barnkonventionen. Där fokus är barns rättigheter i samhället.Vi förbereder barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Inkludering av alla barn och vuxna är att se olikheter som en tillgång och resurs.

Entreprenöriellt lärande och Digitalisering

Barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära tas tillvara genom utvecklande lärmiljöer där materialet är synligt och tillgängligt. I projektarbeten är barnen indelade i mindre grupper där alla ges talutrymme och tillfälle att reflektera över sitt eget lärande. Vi i personalen är medforskare som stöttar barnen i deras lärande. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och dela sin färdigheter och erfarenheter med andra. Förskolan använder sig av olika digital verktyg i verksamheten.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

På förskolan uppmärksammar vi barnens födelsedagar på olika sätt, utan att servera sötsaker.

Hasselbacken firar olika traditioner och högtider utifrån vårt uppdrag där det ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

På Hasselbackens förskola arbetar vi för att alla barn ska vara trygga och utmanas till lust och nyfikenhet för att möta framtiden att utforska världen och säga: JAG VILL, JAG KAN, JAG VÅGAR.

Du som föräldrer är alltid välkomna att delta i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid att skapa bra relationer till er föräldrar. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för oss.

Varje år uppmanar vi er föräldrar att besvara vår enkät, gemensam för hela kommunens förskolor utifrån kvalitetssäkringssystemet Qualis. Era synpunkter och åsikter om vår verksamhet är en viktig del i vårt utvecklingsarbete.

Ni föräldrar erbjuds utvecklingssamtal en gång per år via Unikum där de äldre barnen erbjuds att delta och berätta om sitt lärande.

Vi har även föräldramöte på hösten, samt forum för samråd våren.

Förskolan använder Unikum för dokumentation, men också för information och delaktighet för dig. Personalen använder Unikum i sin reflektion kring ditt barns utveckling och lärande. Dokumentationen har en tydlig koppling till förskolans uppdrag och strävansmål utifrån verksamhetens innehåll och genomförande. Genom Unikum får du också information från förskolan genom exempelvis månadsbrev.

En naturlig del av förskoleverksamheten är utvecklingssamtalet som är ett bra sätt för personal och dig som förälder att mötas för att tala om barnet och förskoleverksamheten. Under året erbjuder förskolan ett utvecklingssamtal.

Efter varje avslutad inskolning har förskolan inskolningssamtal då vi i personalen berättar om barnets första tid på förskolan och svara på era frågor och lyssnar på era synpunkter.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

Vi arbetar aktivt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling där ett av arbetsmaterialen vi använder oss av är Kanin och Igelkott samt, kamratstund och veckans kompis.

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett mottagningskök dit vi får god och vällagad husmanskost från Forsagården.

De äldre barnen äter alla måltider i matsalen.

Barnen serveras också frukost, mellanmål och frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.