Håstaby förskola

Håstaby förskola

Håstaby förskola ligger placerad i Hudiksvalls stads södra del. Den har en fin naturtomt med ett litet skogsparti och fina lekytor som skapar mötesplatser och lärande mellan barn och personal i verksamheten. Vi har även en kommunal lekpark intill förskolan.

På Håstaby förskola vill vi att alla, såväl barn som vuxna, ska få känna sig sedda och trygga. Håstaby förskola genomsyras av ett bekräftande och inlyssnande förhållningssätt där vi tror på att glädje, gemenskap och engagemang får individen att växa.

Om Håstaby förskola

Förskolan har i tre avdelningar:

 • Sörgården, 1-3 år
 • Västergården, 2-5 år
 • Östergården, 3-5 år

 • 06.30 Förskolan öppnar (vid behov 06.00) Öppning sker på avd Sörgården, där är vi fram till ca 07.00, tors och fre 07.15
 • 08.00 Frukost
 • Samling och därefter ute- eller inne - olika aktiviteter erbjuds
 • 11.00 Lunch
 • Vila/Läsvila/Aktiviteter
 • 14.00 Mellanmål
 • Ute eller inne – olika aktivitet erbjuds
 • 17.30 Förskolan stänger efter en rolig och lärorik dag.(vid behov 18.30)

Förskolans verksamhet

Håstaby förskolas gemensamma tema för året är: Hållbar utveckling

Språket

Vi arbetar medvetet med språket och använder oss bl a av materialet Före Bornholm. Materialet bygger på en progression i barns språkutveckling. Syftet är att förbereda barnens läs- och skrivinlärning inför kommande lärande. Minst tre gånger i veckan har vi språksamlingar med en tydlig struktur med berättande och läsning av olika böcker, språklekar, rim, ramsor, fingerlekar, danslekar, flanosagor mm.

Vi arbetar med ”Läsfixarna”, som är en metod för högläsning och god läsförståelse.

Varje månad kommer bokbussen till oss. Det ger oss möjlighet att låna böcker både för högläsning, faktasökande i vårt temaarbete.

Inkludering

Nolltolerans vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Material vi arbetar utifrån: Snick och Snack, Kompisböckerna och Barnkonventionen, samt vår egen Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Entreprenöriellt lärande

Utbildningen ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi erbjuder olika lärmiljöer där barnen får tid att mötas i kommunikation, lek och lustfyllt lärande. Vi erbjuder många olika material att arbeta och konstruera med i våra olika lärmiljöer, både ute och inne. Detta skapar möjligheter för barnen att själva komma med egna idéer och lösningar och utmanas i sitt lärande.

De mäktiga fem är ett pågående arbete som synliggörs i vår teknikkarusell. Inom naturvetenskap arbetar vi medvetet med att synliggöra begrepp om vad naturvetenskap kan vara, experimenterar för att undersöka och pröva teorier med hjälp av vår naturvetenskapskarusell och NTA-lådor.

För att utveckla och lära mer inom matematik använder vi oss av de olika delarna i Mattekarusellen.

Vår uppgift som personal är att vara medlekare, medupptäckare, inspiratörer och utmanare.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • Oktober: FN-dagen
 • November: Barnkonventionens dag
 • December: Luciafirande för barn och personal,
  Jullunch
 • Januari: Julgransplundring för barn och personal
 • April: Påsklunch, sångstund med ”Påsktema”
 • Maj: Förskolans dag med Håstabyloppet. Skräpplockardag.
 • Juni: Midsommarfirande för barn och personal

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

 • Att ge varje barn trygghet
 • Att varje barn känner tillit till oss vuxna
 • Att låta barnet utvecklas i sin takt
 • Att ge barnet självkänsla och självförtroende
 • Att barnen vågar och vill tala inför andra
 • Att lära barnet lyssna och vänta på sin tur
 • Att lära barnet visa andra hänsyn och respekt
 • Att träna barnet i att ta ansvar
 • Att lära barnet värna om miljön

Du introduceras genom ett föräldramöte där vi presenterar vårt arbetssätt och visar vår lärandemiljö. Vi arbetar för att varjebarn skall få en trygg och bra start i förskolan. Inskolningen är individanpassad.

Vi erbjuder inskolningssamtal efter ca. en månad efter inskolning eller
överinskolning. Vi lägger stor vikt på den dagliga kontakten med dig.

I hallen på varje avdelning finns vår föräldrainformationspärm, veckoplanering och annan information som kan vara viktig att läsa.

Månadsbrev skickas digitalt via Unikum, samt ett exemplar anslås i hallarna.

Kontakta alltid personalen när du lämnar och hämtar ditt barn.

Vi har utvecklingssamtal en gång/år, samt föräldramöten/forum för samråd, arbetskväll och samkväm. Varje vår uppmanar vi er att vara delaktiga i utvärdering av verksamheten genom att besvara vår föräldraenkät. Enkäten används som underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är viktigt för oss att få era synpunkter och åsikter om vår utbildning som en del i vårt utvecklingsarbete.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett tillagningskök och maten tillagas av vår kokerska. Vi får god och näringsriktig mat. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Vi äter även frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjuk eller har annan frånvaro, kontakta alltid förskolan så snart du vet att barnet kommer att vara hemma. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan via SMS eller telefonsamtal.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.