Håstahöjdens förskola

Håstahöjdens förskola

Håstahöjdens förskola ligger i Hudiksvalls västra stadsdel, i ett område med flerfamiljshus med närhet till Västra skola, F-6, och Håsta skola, F-6. Vi har nära till natur, skog och stadsmiljö.

Vi vill vara en mötesplats som är lustfylld, rolig och lärorik för barn och personal, där alla barn och föräldrar är välkomna.

Om Håstahöjdens förskola

Förskolan består av sex avdelningar med barn 1-5 år. Vi har valt att arbeta i åldersindelade grupper för att kunna erbjuda en så utvecklande och stimulerande lärandemiljö som möjligt. Vi anpassar material och lärmiljöer efter ålder och mognad.

 • Myran 1-3 år
 • Nyckelpigan 1-3 år
 • Spindeln 1-3 år
 • Fjärilen 3-5 år
 • Humlan 3-5 år
 • Masken 3-5 år

 • 06.00 Förskolan öppnar, på avdelning Masken
 • 07.30 Barnen går till "sin" avdelning
 • 08.00 Frukost
 • Förmiddag: Lek, aktiviteter och projekt ute eller inne
 • Fruktstund och samling
 • Ca 11.30 Lunch
 • Vila eller lugn aktivitet
 • Lek och aktiviteter ute eller inne
 • 14.30 Mellanmål
 • Eftermidag: Lek och aktiviteter ute eller inne
 • 16.30 Alla samlas på gården eller på avd. Masken
 • 17.30 Förskolan stänger, (vid behov 18.30)

Det är viktigt att barnet blir väl mottaget så att lämningen blir positiv för dig och ditt barn. Vid hämtning informeras du om dagen.

Förskolans verksamhet

Vår förskola är flerspråkig och vi erbjuder bland annat böcker på ett flertal olika språk för hemlån.

Språkarbetet är i fokus varje dag och det är viktigt för oss att skapa lärmiljöer som bjuder in till kommunikation och som är stimulerande, inspirerande och inkluderande. En miljö som möter alla barn på många olika sätt, där barn kan utmanas tillsammans med andra men också enskilt. Vi arbetar temainriktat med projekt som innefattar läroplanens olika delar.

Vi tror på att barn skapar sin egen kunskap genom att vara delaktiga i att möta sin omvärld tillsammans med andra. Genom ett utforskande arbetssätt där observation, dokumentation och reflektion är viktiga arbetsredskap som synliggör barnens läroprocesser. Vi erbjuder dig delaktighet i vår verksamhet och strävar efter att skapa många tillfällen till möten mellan oss alla.

Öka läsningen

Vi arbetar utifrån vår kommunövergripande Handlingsplan för barns språk- och kommunikationsutveckling, vilken är kopplad till Skolverkets stödmaterial – Flera språk i förskolan.

Vi skapar språkmiljöer där vi arbetar aktivt med böcker i projekt och boksamtal. Förskolan har ett mindre bibliotek för utlåning med böcker på olika språk och vi uppmuntrar dig att låna böcker för att läsa eller prata om bilderna.

Vi delar in barnen i smågrupper för att ge alla möjlighet att komma till tals. Uppmuntrar alla barn och vuxna att få prata utan att bli avbrutna. Vi är aktivt lyssnande och uppmuntrar barnen att berätta vidare och uttrycka sig verbalt.

Vi har språksamling tre gånger i veckan där barnen får extra språkstimulans genom materialet "Före Bornholm".

Vi skapar ett samarbete med familjerna för barnens fortsatta språkutveckling och vi bygger bror mellan hem och förskolan.

Vi förstärker också språket med stödtecken samt genom bilder.

Vi använder oss av musik, rörelse, drama, skapande, rim och ramsor och högläsning.

Entreprenöriellt lärande

Lärandeförvaltningens verksamhetsidé i Hudiksvalls kommun är att alla barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan! Jag vill! Jag vågar!”.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit och kreativitet. Det entreprenöriellt lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

I alla möten tillsammans med barnen är det viktigt att vi personal tar tillvara på barnens perspektiv, därför utgår ifrån barnens intressen när vi planerar verksamheten. Genom ett utforskande arbetssätt där barn ges förutsättningar att undersöka och analysera lösningar, samt genom att själva skapa och konstruera ges barnen förutsättningar att erövra en förståelse för omvärlden. Personalen har ett medforskande arbetssätt med barnen.

Inkludering

I Hudiksvalls kommun råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Värdegrundsfrågor är en del av förskolans verksamhetsmål och har en central plats i vardagen. Vi uppmuntrar och vägleder barnen att samarbeta, själva lösa konflikter, kompromissa och samspela efter deras förmåga. Vi uppmuntrar barnen att respektera varandra genom att vi vuxna är goda förebilder. Vi uppmuntrar barnen till empatiska handlingar och ett positivt bemötande i olika situationer. Barnen får efter förmåga ta ett större ansvar för sig själv och för varandra. Pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter att pröva sina förmågor och intressen. Vi förbereder barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

För oss är inkludering viktigt, alla barn och varje barn ska känna sig inkluderade, det är viktigt att se varandras olikheter som tillgångar och resurser och en möjlighet till utveckling för oss alla.

Vi vägleder och uppmuntrar barnen att själva lösa konflikter, kompromissa och samspela efter deras förmåga. Vi uppmuntrar barnen att respektera varandra genom att vi vuxna är goda förebilder. Vi samt uppmuntrar barnen till empatiska handlingar och ett positivt bemötande i olika situationer. Barnen får efter förmåga ta ett större ansvar för sig själv och för varandra. Pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter att pröva sina förmågor och intressen. Vi förbereder barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi firar barnen då de fyllt år genom att sjunga för barnet, vi bjuder på frukt och uppmärksammar barnet dag. Barnet väljer en sång, ramsa eller lek som vi gör tillsammans.

Håstajoggen - Hela förskolan joggar i slinga tillsammans, vi äter frukt och umgås.

Luciafirande sker utomhus den 13 dec eller närliggande dag där vårdnadshavare är välkommen att delta.

Förskolans dag firas i maj. Aktiviteter för att uppmärksamma förskolans verksamhet, ibland tillsammans med dig och ibland bara för barn och personal.

Gårdsfest med knytkalas för alla familjer.

Midsommarfirande – tillsammans hela förskolan.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Vi vill att alla barn ska känna: Jag kan! Jag vill! Jag vågar! som även är lärandeförvaltningens vision inom all utbildning i kommunen.

Håstahöjdens förskola är en mångkulturell förskola, vi vill vara en mötesplats som genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill utforska världen. Hos oss ses varje barn och personal som kompetenta och att mångfald är en möjlighet till att berika lärandet.

I vårt värdegrundsarbete lägger vi fokus på att alla ska känna sig trygga, blir respekterade, tagna på allvar och lyssnad på. Vi strävar efter att känna gemenskap med varandra, där alla under dagen bidrar med olika förmågor. Vi ser våra olikheter som en tillgång i vårt lärande.

Vi vill att det ska vara roligt att komma till förskolan, vi möter varandra med glädje och uppmuntran.

Vårt sätt att arbeta med värdegrundsfrågor

Varje höst startar vi med att ta reda på var barngruppen har för intressen och behov genom observation. Detta ligger till grund för fortsatt arbete för att skapa en fin gemenskap. Vi har många arbetssätt som belyser värdegrundsarbetet, ett är att vi uppdaterar ”kompishjärtat” som vi utformat tillsammans med barnen.

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument som vi arbetar med kontinuerligt. Förskolan delar in barnen i mindre grupper för vi vet att det stärker relationerna mellan barnen.

Vi tror på allas lika värde, vi vuxna är barnens förebilder. Vårt arbetssätt, vårt förhållningssätt och bemötande speglar våran tro på allas rätt att komma till tals och bli respekterad.

Vi delger vårdnadshavare direkt om det hänt något kring deras barn.

Vi arbetar för att varje barn skall få en trygg och bra start i förskolan. Inskolningen är individanpassad.

Vi lägger stor vikt på den dagliga kontakten med dig.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Inför det samtalet förbereder vi oss i Unikum genom barnens lärloggar, där ni som vårdnadshavare har möjlighet att lägga till tankar och synpunkter.

Vi bjuder in till ett inskolningssamtal till dig och ditt barn ungefär en månad efter avslutad inskolning.

Vi bjuder in till föräldramöten, forum för samråd och ibland bjuder vi in till arbetskvällar där vi tillsammans arbetar med något för att förbättra verksamheten. Vi bjuder in till vernissage där de projekt barnen arbetat med under året synliggörs.

Varje år uppmuntrar vi er att besvara vår föräldraenkät. Det är viktigt för oss att få era synpunkter och åsikter om vår verksamhet, som en del i vårt utvecklingsarbete.

Unikum är ett verktyg som gör det möjligt för dig att ta del av barnets utveckling och lärande. Där delar vi information, månadsbrev, lärloggar och glimtar från vardagen.

Du är alltid välkommen att besöka vår förskola.

Barns delaktighet och inflytande

På vår förskola vill vi lyfta fram barns rätt till delaktighet och inflytande. Vi ser varje barn som en unik individ som har en viktig plats i vår utbildning. Vi ser barnen som rika och kompetenta och med en egen vilja att lära och förstå sin omvärld. Vi arbetar ständigt med våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och lust att lära. Vi ser att barn blir och uttrycker sig på olika sätt, beroende på i vilka sammanhang de befinner sig i. Det är vår uppgift att skapa meningsfulla sammanhang där alla barn kan få möjlighet att lära tillsammans med andra.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett tillagningskök där all mat lagas av vår kokerska. Vi får god och näringsriktig mat, både svensk husmanskost och mat från olika delar av världen. Vi följer kommunens matsedel för förskola och skola. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Vi äter även frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt eller vid annan frånvaro/ ledighet, kontakta alltid förskolan.

Tänk på att det kan vara bra med en extra ledig dag efter sjukdom. Vi är skyldiga att ringa upp er inom två timmar om barnet inte kommer enligt schema. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.