Humlans förskola

Humlans förskola i Iggesund

Humlans förskola ligger i centrala Iggesund med närhet till skola, bibliotek och Folkets hus. Vi har nära till natur och skogsmiljö samt närhet till buss och tåg.

Förskolans utegård är fantastisk med stora stenar, skogsdungar, gräsytor, skridskobana på vintern, gungor, cykelbanor, klätterställningar med mera.

Lärmiljöerna är uppbyggda efter barnens intressen och behov vilka är i ständig förändring. Material finns tillgängligt och lockande för barnen.

Om Humlans förskola

Förskolan har fem avdelningar för barn 1-5 år.

 • Blixtbacken 1-5 år
 • Hundänge 1-5 år
 • Hästbacken 1-5 år
 • Majbacken 1-5 år
 • Trintendal 1-5 år

 • 06.00 Förskolan öppnar
 • 08.00 Frukost
 • Fruktstund på förmiddagen
 • 11.15 Lunch
 • 14.30 Mellanmål
 • 17.30 Förskolan stänger (18.00 utifrån barnens schematid).

Öppning mellan 06.00 och 07.30 sker på avdelningen Hästbacken och i lekhallen som är gemensam för alla avdelningarna. Vi är tillsammans under morgonen fram till 07.30.

Detta gäller även vid stängning från klockan 16.00 fram till 17.30. Vi kan även finnas ute på gården under den tiden.

Förskolans verksamhet

Vi använder oss av IT, digitala verktyg tillsammans med barnen lärplattor, smartboard och datorer för att utmana och stödja barnen i deras lärande och utveckling samt för dokumentation.

Vi strävar efter ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi är medupptäckare med barnen. Vi är lyhörda, flexibla och fångar upp barnens tankar och frågor. Vi tror på det kompetenta barnet.

Vi arbetar utifrån vår vision att vår förskola ska präglas utifrån respekt för människors olikheter. I vår förskola finns det barn med flera olika modersmål. Vi använder oss utav tolk vid behov. Vi har sagoböcker för hemlån på de flesta av förskolans olika modersmål.

Språket i förskolan

Vi stödjer barnen i deras språkutveckling genom att utveckla högläsning, ge barnen tillgång till böcker och skapa goda lärmiljöer. Vi arbetar utifrån Före Bornholmsmodellen, (språklekar för barn 2–5 år), har boksamtal tillsammans med barnen, använder oss av läsfixarna och tar tillvara på alla stunder i vardagen för att utveckla barns språk och språkliga medvetenhet. Vi arbetar med PRAXIS för att stödja den fonologiska medvetenheten och stimulera barnens intresse för skriftspråket. Vid varje avdelning har vi böcker för hemlån. Vi har även böcker på flera olika språk som barnen kan låna hem.

Inkludering

Vid vår förskola har barn och vuxna flera olika språk. Genom vårt förhållningssätt och intresse för olika språk och kulturer tar vi tillvara olikheterna och ser de som en tillgång. Vi arbetar aktivt med hur vi är med och mot varandra. Vi använder oss av olika material för att tydliggöra och öka förståelsen för vår gemensamma värdegrund.

Förskolans jämställdhetsuppdrag

Förskolans jämställdhetsuppdrag handlar om att ge lika möjligheter till och villkor för lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om individen är född som flicka eller som pojke.

Entreprenöriellt lärande

Vi använder oss av dokumentation och utgår från barnens intressen nyfikenhet. Vi arbetar temainriktat mot de nationella målen i läroplanen.

Digitalisering

Vi arbetar för att barnens ska utveckla adekvat digital kompetens. Att de ska vara aktiva producenter och inte passiva konsumenter. Att tillsammans med barnen arbeta med källkritik för att medvetandegöra vad som sker i den digitala världen.

Matematik

Vi väcker barnens nyfiken och intresse för matematik i vardagen. Vi använder oss av mattekarusellen för att tydliggöra matematik. Vi använder oss av matematiska begrepp tillsammans med barnen i undervisningen.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi firar traditioner t ex lucia, jul, påsk, förskolans dag, skräpplockardagen, midsommar, maskerad samt andra traditioner som finns på vår förskola.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan, jag vill, jag vågar”

Som barn på Humlans förskola känner jag att alla vuxna samverkar för mitt bästa! Alla barn är välkomna till förskolan och ska känna sig trygga och sedda. Vår förskola ska präglas av respekt för människors olikheter.

Vi arbetar för att den dagliga kontakten med föräldrar ges stort utrymme, så föräldrarna känner sig trygga att lämna barnen i vår verksamhet. Vi erbjuder också forum för samråd och föräldramöte en gång per termin.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett tillagningskök där den goda näringsrika maten tillagas.

Två gånger per år har vi matråd där de äldsta barnen, personal från förskolan, måltidspersonal, enhetschef kost och rektor deltar. Där får barnen möjlighet till delaktighet och inflytande över mat och matsituationen.

De äldsta barnen får möjlighet att tillsammans med kokerska vara dagens kock. Det innebär att ett barn är tillsammans med kokerskan i köket de förbereder, tillagar, lägger upp, serverar och diskar efter lunchen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.