I Ur och Skur förskola

I Ur och Skur förskola

Förskolan är en certifierad förskola I Ur och Skur med utbildade ledare som är medlemmar i friluftsfrämjandet.

Förskolan ligger i Idenors villaområde med närhet till skogen och gångavstånd till havet. Gården är kuperad med många spännande miljöer. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen.

Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig.

Vår gård gränsar till skogen där vi vistas mycket med våra grupper Skogsmulle 4-5 år, Skogsknytte 3-4 år, Skogsknopp 2-3 år och Skogsfrön 1-2 år.

I möjligaste mån äter vi lunch och mellanmål ute och de barn som sover gör det under tak i sovlådor.

Om I Ur och Skur förskola

I Ur och Skur består av två avdelningar:

 • Stubben – för de yngre barnen 1-2 år
 • Stenen – för de äldre barnen 3-5 år

 • 06.30 Förskolan öppnar. Öppning sker gemensamt på Stenen fram till ca 07:00
 • 08.00 Frukost
 • 09.30 Aktiviteter/projektarbete i våra ute eller innemiljöer.
 • 11.15 Lunch äter vi ute eller inne beroende på väder
 • 12.00 Vid behov sovvila i sovlådor utomhus på altanen. Övriga barn väljer aktiviteter utifrån planerade aktiviteter utfrån barnens nyfikenhet och intresse och organisation på förskolan
 • 14:30 Mellanmål äter vi ute eller inne beroende på väder
 • 15.00 Utelek på gården
 • 17.30 Förskolan stänger. Även stängningen är gemensam. Vi försöker vara ute då vädret tillåter. Om vi är inne väljer barnen som är kvar vilken avdelning vi stänger på.

Förskolans verksamhet

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund är att verksamheten ska sträva efter att varje barn ska:

 • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
 • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
 • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
 • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
 • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
 • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Utomhuspedagogik

Idén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

”Ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.

Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.

Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.”

Vi vill att barnen ska uppleva glädjen i att tillsammans med andra barn och ledare upptäcka och uppleva naturens stora och små under. Vi vill grundlägga vanor som barnen har med sig in i vuxenlivet. I Ur och Skurs verksamhet genomsyras av Friluftsfrämjandets verksamheter för barn. På vår förskola är barnen indelade i olika grupper. Vi samlas ute alla förmiddagar i veckan där verksamheten styrs av läroplanen och Friluftsfrämjandets I Ur och Skur verksamhet.

Personalen utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar Medupptäckande, Medundersökande, Medupplevande och Medagerande tillsammans med barnen.

Vi deltar i nätverket I Ur och Skur Mellannorrland som stöttar i att utveckla arbetssätt.

Skogsmulle 5 år

I skogsmulle går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Ibland träffar de skogsmulle, barnens vän och fantasifigur, som kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen.

Skogsknytte 3-4 år

Skogsknyttarna leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogen. De lär sig om det som lever och växer och att vara aktsamma om naturen.

Skogsknoppar 2-3 år

Skogsknopparna träffas i naturens snubbelvärld, tillsammans med ledare. Vi känner på mossan, spelar på pinnar, sjunger sånger och ramsor. Regelbundenhet ger trygghet i en organiserad verksamhet med välutbildade ledare.

Frön 1 -2 år

De yngsta träffas på samlingsplatsen i skogsgläntan på gården Vi tittar på småkryp, sjunger, berättar sagor och ramsor. Ibland tar vi en kort tur i skogen. Vi går till samma plats där barnen känner igen sig och kan känna trygghet.

Skidor Lagge (för de äldre barnen)

Här får barnen lära sig åka i backar och spår. Genom lekfulla övningar på längdskidor lär sig barnen behärska sina skidor, svänga och glida. Vi leker fram teknik och säkerhet.

Skridskor Skrinna (för de äldre barnen)

Här lär sig barnen skridskoåkningens grunder. Det gäller att kunna åka framåt, bromsa, svänga, vända och åka bakåt. Genom roliga och spännande lekar som tillfredsställer barnens behov av fantasi och rörelser, får barnen träning och kunskap i skridskoteknik.

Språket som nyckel

Vi skapar språkstimulerande lärmiljöer inomhus och utomhus utifrån barnens intressen. Vi erbjuder ett rikt utbud av böcker som vi lånar på bokbussen. Förskolan erbjuder hemlån av böcker i våra kapprumsbibliotek. Att använda böcker är en stor tillgång. Genom att läsa, samtala, ställa frågor och reflektera kring böcker utvecklas barnens språk och läsförståelse. För att på ett systematiskt sätt stimulera barnens språkutveckling arbetar vi med Före Bornholmsmodellen - språklekar för förskolan där sagor, rim, ramsor, sånger och sång och språklekar ingår. Det är viktigt att barnen använder hela sin kropp för att kunna erövra språket. Vi berikar även barnens språkförståelse genom att sätta ord på det vi gör i vardagliga situationer. Ett utvecklingsarbete har startat med att utveckla lärmiljöerna vid förskolan och utrusta miljöerna med olika material som t.ex. böcker på de modersmål som finns representerade på varje förskola.

Inkludering

Vi arbetar utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Inkludering av alla barn är att se olikheter som en tillgång och resurs istället för en svårighet. Vi ska öka vår medvetenhet om hur personalens förhållningssätt och värderingar gör avtryck i barnens lärande. Alla barn erbjuds samma möjligheter att pröva sina förmågor och intressen. Att motverka traditionella könsmönster i förskolan det arbetet kommer att fortgå under året.

Entreprenöriellt lärande

Barnens kreativitet, nyfikenhet och kunskaper tas till vara genom utvecklande lärmiljöer inomhus och utomhus som lockar till nyfikenhet och lust att lära. Barnen får tillfälle att reflektera över sitt eget lärande och uppmuntras att dela sina färdigheter, förmågor och erfarenheter med varandra och personalen. Vi persoal tar tillvara på det barnen ser och upplever, vi skapar nya utmaningar och möjligheter utifrån detta.

Projektarbete

Temat är värdegrund och Vi bygger vär(l)den ligger som grund i val av projekt för samtliga avdelningar. Vi väljer sedan projekt utifrån vad barnen är nyfikna på. Den dokumentationen driver arbetet framåt och synliggörs på våra avdelningar och i vår digitala plattform Unikum.

För att skapa lärande mötesplatser delar vi avdelningarnas grupper i mindre grupper under dagen. Det kan vara åldersindelade grupper eller grupper indelade efter temaarbeten och olika projektarbeten, nyfikenhet och intressen.

Vi har valt att lägga vår organisation så att vi blir en förskola med tillgång till våra lärmiljöer på hela förskolan. Vi arbetar med projekt och arbete i mindre grupper, utifrån barnens intressen och med fokus på att vi är alla varandras tillgångar. För att säkerställa en lärorik utbildning, arbetar personalen efter ett årshjul, där alla delar i läroplanen är med. Under olika månader fokuserar personalen på olika mål och riktlinjer i läroplanen, såsom värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Där ingår även Qualis olika processer som en del av vårt kvalitetsarbete.

Skapande

Vi erbjuder barnen miljöer för att prova på olika tekniker och material i skapandet. Mångfald av material är viktigt för oss utifrån vårt arbete med hållbar utveckling och vi har mycket av vårt material tillgängligt i barnens nivå. Vi dansar, sjunger, dramatiserar, spelar instrument och lyssnar till musik. Det handlar om att ge barn många olika sätt att uttrycka sig på.

Leken

Utbildningen ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi erbjuder olika lärmiljöer där barnen får tid att mötas i lek och lustfyllt lärande. Vår uppgift som personal är att vara medlekare, medupptäckare, inspiratörer och utmanare.

Matematik

Matematiken finns runt omkring oss i vardagen. På förskolan använder vi dagligen matematiska begrepp i både lek och aktiviteter. För att förtydliga och synliggöra matematikens alla delar använder vi oss av materialet. Mattekarusellen och boken Lek och lär Matematik ute. Miljön ska inspirera till matematiskt tänkande.

Teknik

Tillsammans med barnen utforskar vi teknik i vardagen genom att urskilja vad som är teknik och hur enkel teknik fungerar. Vi erbjuder många olika material att arbeta och konstruera med i våra olika lärmiljöer, både ute och inne. För att förtydliga och synliggöra teknikens alla delar använder vi oss materialet i Teknikkarusellen. Teknik är allt som människan uppfunnit för att underlätta livet/vardagen.

Naturvetenskap

Vi arbetar medvetet med att synliggöra begrepp och få förståelse om vad naturvetenskap kan vara i vardagen. För att förtydliga och synliggöra naturvetenskapens alla delar använder vi oss av materialet i Naturvetenskapskarusellen. Att experimentera för att undersöka och pröva olika teorier, vilja lära sig mer om djur, växter, fysikaliska fenomen, kemiska processer och omvärlden är viktiga delar i vårt arbete.

Digitala verktyg

Vi använder digital teknik som digitalkamera, projektorer, webb ägg och o lärplattor med olika program som pedagogiska verktyg. Utifrån kreativitet och fantasi är det ett redskap som ger oss möjlighet att skapa inspirerande lärmiljöer

Digitala verktyg är till för att förenkla, förstärka och förvandla och inspirera barnen i våra olika lärmiljöer.

Personal väljer de digitala verktyg, program eller hjälpmedel som utifrån deras syfte lockar till samspel, kommunikation, skapande, kreativitet och inkludering där den lärande processen är i fokus.

Hållbar utveckling

Barn ska få känna hopp och att det vi väljer idag påverkar framtiden. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hälsa och livsstil

Vi arbetar hälsofrämjande med barnens hälsa och livsstil samt strävar efter att öka barnens välbefinnande. Barns koncentrationsförmåga, motorik och kondition stärks när de får röra sig fritt och i planerade olika aktiviteter i vår utemiljö.

Vi arbetar utifrån den övergripande handlingsplanen i kommunen Sockerfri förskola i våra val av firande och vilken kost vi erbjuder barnen.

Kultur

Vi strävar efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Utbildningen ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Vi strävar efter att alla barn ska få ta del av det kulturutbud som erbjuds anpassat efter barnets ålder. Kommunen erbjuder teater som alla barn får besöka någon gång under tiden de vistas på förskolan, bokbussen kommer till förskolan en gång per månad och muséet finns som en del i arbetet.

Att arbeta med estetiska lärprocesser såsom dans, teater, musik, rytmik, bild och annat skapande är en viktig del i allt vårt arbete på förskola.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi firar och uppmärksammar:

 • Födelsedagar: Fasadflagga sätts ut. Vi dukar med födelsedags porslin och bordsflagga. Barnet får välja lek, sång efter egen önskan.
 • FN-dagen: Uppmärksammar vi att världen är större än Idenor-Hudiksvall-Sverige för att få förståelse för andra människor.
 • Barnkonventionens dag: aktiviteter som bygger på vårt arbete med valda artiklar.
 • Lucia: Firar vi ute på gården.
 • I Ur och Skur loppet: Alla som kan, åker skidor runt ett spår på ängen februari-mars. (Snötillgången avgör)
 • Påsk: På skärtorsdagen klär de barn som vill ut sig.
 • Förskolans dag: Firas i maj tillsammans med barnen utifrån att lyfta fram barnens olika projekt på förskolan.
 • Slutet av maj: Gårdsfest med barnen och deras familjer.
 • Midsommar: Tillsammans med barnen plockar vi blommor och klär midsommarstången som vi dansar runt och sjunger traditionella sånger/lekar.

Vi firar även våra figurer under olika perioder under året som hjälper oss i vårt undersökande och kunskapande. Skogsmulle hittar vi i skogen när vi undersöker och upptäcker. Fjällfina lyfter samiska traditioner och att leva i naturen i fjällen. Laxe lär oss kring vattnet som resurs. Nova visar oss astronomins möjligheter!

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

 • Lust – det ska vara tryggt och roligt på vår förskola
 • Kunskap – ge barnen rika tillfällen att lära i meningsfulla sammanhang
 • Tillgänglighet – tillgång till en rik lärmiljö som ger barnen möjlighet att känna att Jag kan! Jag vill! Jag vågar!

Vad vi tror på och hur vi förverkligar. De ska hjälpa oss att fatta dagliga beslut och upplevas av dem vi möter.

I Ur och Skurs personlighet ingår att vara: Välkomnande, Inspirerande, Kompetent, Aktiv, Nyfiken = VI KAN

Jag kan! Jag vill! Jag vågar! som är lärandeförvaltningen vision är också våra där alla som befinner sig i verksamheten ska på riktigt känna att det ska vara möjligt!

Områdets vision är att ska alla människor ska känna att jag är viktig för att jag är jag och får bli på nya sätt tillsammans med andra människor i meningsfulla sammanhang. Varje människa ska få bli sitt bästa jag.

Vad vi tror på och hur vi förverkligar vår vision ska hjälpa oss att fatta dagliga beslut och upplevas av männsikor vi möter.

Genom Qualis-enkäter, Friluftsfrämjandets-enkäter och dokumentation i Unikum får du möjlighet att känna dig delaktiga och ha inflytande i utbildningen.

Vid lämning och hämtning informerar vi om den dagliga verksamheten som är viktigt för oss.

Vi har lärprocess väggar (dokumentationsväggar) för att synliggöra barnens lärande. Vi delar även skriftlig information genom lärloggar på gruppen och enskilda barn och månadsbrev i Unikum.

Föräldramöte har vi i början av höstterminen och forum för samråd på vårterminen som formas utifrån aktuella frågeställningar som lyfts fram av er föräldrar.

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gång per år och vid önskemål vid fler tillfällen. Innan samtalet får du hem ett antal frågor så att de kan förbereda sig i lugn och ro. De äldre barnen deltar vid utvecklingssamtal för att reflektera och visa sitt eget lärande. För barnen som går över till förskoleklass sker trepartssamtal mellan barn, dig, förskola och förskoleklass.

Inskolningssamtal erbjuder vi efter avslutad inskolning där vi personal tillsammans med dig samtalar om hur ditt och ditt barns upplevelser har varit.

Barns delaktighet och inflytande

På vår förskola vill vi lyfta fram barns rätt till delaktighet och inflytande. Vi ser varje barn som en unik individ som har en viktig plats i vår utbildning. Vi ser barnen som rika och kompetenta och med en egen vilja att lära och förstå sin omvärld. Vi arbetar ständigt med våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och lust att lära. Vi ser att barn blir och uttrycker sig på olika sätt, beroende på i vilka sammanhang de befinner sig i. Det är vår uppgift att skapa meningsfulla sammanhang där alla barn kan få möjlighet att lära tillsammans med andra.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

All mat lagas på plats av vår egen kock. Maten innehåller delvis ekologiska råvaror, efter tillgång, och håller en hög kvalité.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.