Kristinebergs förskola

Kristinebergs förskola

Kristinebergs förskola öppnades 1980 och lokalerna renoverades under 2020. Vi ser oss vuxna som medforskare som upptäcker och utforskar tillsammans med barnen. Vi arbetar medvetet med att stärka barnens tilltro till sin egen förmåga.

På Kristinebergs förskola har vi under åren utvecklat ett professionellt och medvetet arbetssätt med samarbete och gemenskap mellan arbetslagen. Vi lägger stor vikt vid att utforma utmanande och stimulerande lärmiljöer samt delar barnen i grupper under dagen utifrån ålder, mognad, behov eller intressen.

Om Kristinebergs förskola

Förskolan har tre avdelningar. Vi har en trygg övergång mellan avdelningar för yngre och äldre barn och inför förskoleklass.

  • Kantarellen
  • Kotten
  • Eken

  • Kl 06.30 Förskolan öppnar (vid behov 06.00)
  • Kl 08.00 Frukost
  • Kl 11.15 Lunch
  • Kl 14.30 Mellanmål
  • Kl 17.30 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Förskolans verksamhet

Våra prioriterade områden är språket - öka läsningen, inkludering och jämställdhet samt entreprenöriellt lärande - digitalisering.

Som en del i det livslånga lärandet vill vi på Kristinebergs förskola ge varje barn i samspel med andra en stimulerande, utvecklande och positiv förskoletid. Vi utgår från målen i förskolans läroplan med aktuell forskning som grund och fokus på värdegrund och barns utveckling och lärande.

Vi strävar efter att utforma ett entreprenöriellt förhållningssätt som stärker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi arbetar med utforskande teman/aktiviteter utifrån barnens intressen och egna frågeställningar. Barnen på Kristinebergs förskola ska känna; Jag kan, jag vill, jag vågar, jag gör.

Vi arbetar med hälsa genom miniröris.

Vi tar del av det kulturutbud som erbjuds i kommunen som t.ex. teatrar m.m.

Språkutveckling

Under hela dagen stimuleras språket då personalen är närvarande och deltar i barnens lekar och använder ett rikt ordförråd. Språket utvecklas i lek och socialt samspel, barnen lär sig att kommunicera och att lyssna på andra. Vi delar in barnen i mindre grupper så att de får mer utrymme för samtal och dialog.

Vi arbetar med medveten högläsning i mindre grupper varje dag där böcker väljs efter barnens intressen eller så väljs böcker av personalen för att utmana barnen utifrån olika behov och teman. Vi samtalar om bokens innehåll där barnen stimuleras att återberätta för varandra. Barnens frågor och reflektioner leder vidare i ett tema där kreativt skapande är en del. Boksamtalen kopplas ofta mot etiska dilemman ur vardagen.

Vi dramatiserar sagor och använder sagopåsar och flanellografen för att berätta sagor genom bilder. Även uttrycksformer som musik, rytmik, rim, ramsor och ordlekar, bidrar till läs- och skrivutvecklingen. Barnen kommunicerar skriftligt t ex genom egna sagor eller brev till olika sagofigurer.

Vi använder oss av materialet ”Före Bornholm” för att stimulera barns språkutveckling och använder tecken och bilder som stöd för att tydliggöra kommunikation med barnen. Vi har lådor som är färdigställda med material utifrån TRAS och före Bornholm.

TRAS betyder tidig registrering av språkutveckling, och innebär en kartläggning av barns språkutveckling genom observationer. Vi använder oss av TRAS i förskolan, för att tidigt upptäcka barngruppens behov och utifrån kartläggningen planera olika insatser och stöd för att utveckla språket.

Matematik

Vi arbetar med matematik både planerat och i vardagen. Vi benämner färger och sorterar saker och stimulerar till bygglek där teknik, jämförelser och begrepp som längd, höjd, storlek kommer in. På förskolan finns det också iordningställda lådor med matematikmaterial som heter ”Mattekarusellen”.
Vi använder naturen som ett rum för lärande både inom förskolans gård och i närliggande skog, bl.a. genom “Naturmatte”.

Naturvetenskap och teknik

Vi arbetar i vardagen och i olika planerade grupper med att utforska naturvetenskap och teknik, bl.a. med hjälp av NTA lådor. Genom olika experiment upptäcker barnen egenskaper hos bl.a. vatten, luft och ljud.

Barns inflytande

Vår ambition är att se vardagen utifrån barnens perspektiv, genom t.ex. barnintervjuer tar vi reda på vad barnen är intresserade av. Vi delar in barnen i mindre grupper för att skapa förutsättningar till talutrymme och att varje barn blir lyssnad på. Vi har alltid en dialog med barnen vid förändringar t.ex. av miljön för att de ska uppleva sig vara delaktiga i det som sker och komma med idéer. De äldsta barnen har barnmöten där de får möjlighet att arbeta med demokrati kring olika frågor, agendan är förtydligad med bilder. Barnmöten sker ur barnens perspektiv, tankar, idéer över hur de upplever sin vardag i förskolan. Detta tas tillvara.

Genom detta kan barnen ha inflytande och vara delaktiga i att förändra och utveckla verksamheten över tid.

Vi uppmuntrar barnen att samarbeta, respektera varandra och mötas under demokratiska former. Barnen blir upplysta om sina rättigheter och att de har rätt att uttrycka sina åsikter och utöva inflytande över sin situation.

Barnen är delaktiga i dokumentationen av sina lärprocesser och har inflytande över den.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi uppmärksammar och firar olika högtider under året. Vi har en årlig picknick kväll där alla familjer har trevligt tillsammans. Vid picknick kvällen har vi ett avslut med Babbadoh-kören där förskolans arbete med alla läroplansmål under läsåret presenteras och vävs in i de olika sångerna.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar och jag gör.

Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

På Kristinebergs förskola ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet, ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Förskolan präglas av en varm och positiv atmosfär med respekt för människors olikheter och olika behov. Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig trygga och sedda.

Alla barn har rätt att känna sig respekterade av barn och vuxna, vara med i gemenskapen och möta vuxna som har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem, du ska känna tillit till förskolan.

Du ska ha möjlighet att, inom ramen för de nationella målen, vara med och påverka verksamheten i förskolan. Vi strävar efter att vara tydliga med att synliggöra mål och innehåll i verksamheten bl.a. genom dokumentationer och informationsbrev för att ge förutsättningar till delaktighet och inflytande. Vi genomför varje år en föräldraenkät, föräldrarnas synpunkter tas tillvara för utveckling av verksamheten.

Förskolan bjuder in till föräldramöte varje hösttermin samt till forum för samråd varje höst- och vårtermin. En viktig plats för dig att kunna ge inflytande.

Vi har utvecklingssamtal på vårterminen, de barn som börjar förskoleklass är med på samtalet och berättar om sitt lärande.

Vi erbjuder samtal när behov finns. För barnen som går över till förskoleklass erbjuder vi trepartssamtal mellan barn, dig, förskolan och personal från förskoleklass.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett mottagningskök dit vi får näringsriktig mat levererad. Barnen serveras också frukost, mellanmål och frukt under dagen.

På förskolan har vi ”Veckans kock” som innebär att de äldsta barnen på förskolan får vara med i köket vid ett tillfälle vardera.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.