Nyponrosens förskola

Nyponrosens förskola

Nyponrosens förskola ligger i bostadsområdet på Sandvalla. Vi erbjuder barnen en lustfylld och tillåtande lärmiljö med olika sorters material för skapande och konstruktion som stimulerar deras fantasi och kreativitet, t ex. sand, stenar, klossar, vatten, färger, pärlor och glitter.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla en tillåtande atmosfär där barnen får stort inflytande över sin lek och sina lärprocesser. Vi delar in barnen i grupper vid olika aktiviteter. Indelningen kan ske utifrån barnens ålder, mognad eller intressen.

Om Nyponrosens förskola

Förskolan har två avdelningar

  • Tallen
  • Granen

  • Kl 06.30 Förskolan öppnar (vid behov 06.00)
  • Kl 08.00 Frukost
  • Kl 11.15 Lunch
  • Kl 14.30 Mellanmål
  • Kl 17.30 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Förskolans verksamhet

Våra prioriterade områden är språket - öka läsningen, inkludering och jämställdhet samt entreprenöriellt lärande - digitalisering.

Som en del i det livslånga lärandet vill vi på Nyponrosens förskola ge varje barn i samspel med andra en stimulerande, utvecklande och positiv förskoletid. Vi utgår från målen i förskolans läroplan med aktuell forskning som grund och fokus på värdegrund och barns utveckling och lärande.

Vi strävar efter att utforma ett entreprenöriellt förhållningssätt som stärker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi arbetar med utforskande aktiviteter utifrån barnens intressen och egna frågeställningar. Barnen på Nyponrosens förskola ska känna; Jag kan, jag vill, jag vågar.

Kultur och hälsa är prioriterade områden. Vi tar del av det kulturutbud som erbjuds i kommunen som t.ex. teatrar m.m.

Vi arbetar med hälsa genom Miniröris. Vi besöker skogen och lekpark som finns i närheten till förskolan.

Vi arbetar tematiskt utifrån det tema som vi tillsammans med barnen har utarbetat, när vi planerar våra aktiviteter. Aktiviteterna skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. På höstterminen lägger vi fokus på att få barnen trygga och att jobba ihop barngruppen. Barnen introduceras i förskolans rutiner och arbetssätt.

Vi delar in barnen i grupper vid olika aktiviteter. Indelningen kan ske utifrån barnens ålder, mognad eller intressen. Vi arbetar för att barnen ska bli lyssnade på och sedda, att de blir respekterade och har en plats i gruppen. Barnen får öva sin förmåga att lyssna på varandra.

Vi erbjuder barnen en lustfylld och tillåtande lärmiljö där de får möjlighet att skapa i olika material, t ex. målarrum, snickarbod och byggrum osv. Vi erbjuder barnen många sorters material för skapande och konstruktion som stimulerar deras fantasi och kreativitet, t ex. stenar, klossar, vatten, färger, pärlor och glitter m.m.

Vi arbetar med att synliggöra och utveckla läs och skrivinlärning, matematik, naturvetenskap och teknik konkret i ett meningsfullt sammanhang i barnens vardag. Detta dokumenterar vi sedan i unikum.

Vi arbetar med Före Bornholm, ett material för att stimulera barnens språkutveckling genom rim, ramsor, sång, sagor och språklekar. Vi arbetar med högläsning och boksamtal. Vi tränar munmotorik, spelar spel och dramatiserar rollekar.

TRAS betyder tidig registrering av språkutveckling, och innebär en kartläggning av barns språkutveckling genom observationer. Vi använder oss av TRAS i förskolan, för att tidigt upptäcka barngruppens behov och utifrån kartläggningen planera olika insatser och stöd för att utveckla språket. Personalen har gått en utbildning i TRAS.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi uppmärksammar och firar olika högtider som påsk, midsommar, lucia, jul och förskolans dag. Vi har avslutningsmiddag för sexåringarna på våren.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar, jag gör.

Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Våra ledord på Nyponrosen är “ DET LEKANDE LÄRANDE BARNET”

På Nyponrosens förskola ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet, ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan präglas av respekt för människors olikheter och olika behov. Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig trygga och sedda. Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem. Du ska känna tillit till förskolan.

Du ska ha möjlighet att, inom ramen för de nationella målen, vara med och påverka verksamheten i förskolan. Vi strävar efter att vara tydliga med att synliggöra mål och innehåll i verksamheten bl. a genom dokumentationer och informationsbrev för att ge förutsättningar till delaktighet och inflytande. Med hjälp av unikum är det lättare att få din delaktighet och ditt inflytande.

Förskolan bjuder in till föräldramöte varje hösttermin. Vi har också forum för samråd varje höst- och vårtermin. En viktig plats för dig att kunna ge inflytande där vi diskuterar förskolans arbete med plan mot diskriminering och kvalitetsarbetet.

Vi ger feedback på enkäterna som föräldrarna på förskolan besvarar varje år.

Vi har utvecklingssamtal på vårterminen och höstterminen. Även vid andra tillfällen om det finns behov. För barnen som går över till förskoleklass sker trepartssamtal på våren mellan barn, dig, förskolans personal.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett eget kök där den goda och näringsriktiga maten tillagas av vår kokerska.

På förskolan har vi ”Veckans kock” som innebär att de äldsta barnen på förskolan får vara med i köket vid ett tillfälle vardera.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.