Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola är en förskola som ligger i Idenor. Förskolan har en stor berikande och lärorik gård som erbjuder många spännande miljöer som skapar mötesplatser och lärande mellan både barn och personal som befinner sig i verksamheten.

Förskolan är ekobyggd och vi strävar efter en så giftfri förskola som möjligt.

Förskolan har en stor berikande gård som erbjuder många varierande miljöer, såsom skog, äng, fotbollsplan, gungor, klätterställningar och kuperad mark. Vi har även två mindre gårdar, som vi är på olika tider under dagen. Förskolan ligger nära skog och låg- och mellanstadieskola.

Om Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola har 6 avdelningar

 • Fyrklövern – de yngre barnen
 • Dungen – de yngre barnen
 • Bäcken – de yngre barnen
 • Solängen – de yngre barnen
 • Äventyret – de äldre barnen
 • Torget – de äldre barnen

 • 6.00: Förskolan öppnar. Vi öppnar på Dungen för alla barn. Klockan 7.00 går alla till sina respektive avdelningar.
 • 7.30 samt 8:00: Frukost i restaurangen samt i de mindre matsalarna mellan yngrebarnsavdelningarna. De yngre barnen äter först
 • 8.00 - 11.00: Projektarbete i olika grupper i våra lärmiljöer inne- eller ute.
 • 11.00 och 11.45: Lunch i vår restaurang samt i de mindre matsalarna mellan yngrebarnsavdelningarna. De yngre barnen äter först
 • 12.00: Projektarbete i olika grupper i våra olika lärmiljöer.
 • 14.00 och 14.30: Mellanmål i vår restaurang samt i de mindre matsalarna mellan yngrebarnsavdelningarna. De yngre barnen tar först. Därefter fortsatt arbete inne eller ute utifrån val av ansvarig personal och vår tillsyn- och uppsiktsrutin.
 • 16.30: Alla samlas på Fyrklövern/Dungen eller ute på gården och förskolan stänger 17.30 efter en rolig och lärorik dag.

För att få en trygg och bra start vill vi att de barn som ska äta frukost lämnas senast 7.25. Det ger oss personal möjlighet att möta dig och ditt på ett så bra sätt som möjligt och ger de barn som redan kommit, en lugn och trygg miljö kring måltiden

Förskolans verksamhet

Språket som nyckel ​

Genom att läsa, samtala, ställa frågor och reflektera kring böcker utvecklas barnens språk. Vi arbetar bland annat med detta genom “Läsfixarna”, som bygger på beprövad erfarenhet och som utmanar barnen att skapa en djupare förståelse för böckernas innehåll och betydelse. Vi arbetar kontinuerligt med ett material som heter Före Bornholmsmodellen – språklekar för förskolan, det är ett material som alla förskolor i Hudiksvalls kommun arbetar med och bygger på forskning kring barns språkutveckling.

Entreprenöriellt lärande

Lärandeförvaltningens verksamhetsidé i Hudiksvalls kommun är att alla barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan! Jag vill! Jag vågar!”.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

I alla möten tillsammans med barnen är det viktigt att vi personal tar tillvara på barnens perspektiv!

Inkludering och Värdegrund

I Hudiksvalls kommun råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Värdegrundsfrågor är en del av förskolans verksamhetsmål och har en central plats i vardagen. Vi uppmuntrar barnen att samarbeta, respektera varandra och mötas under demokratiska former. Vi lyfter och tar tillvara på barn och personalens olikheter, som en tillgång i verksamheten, för att belysa att olikheter är bra. Gemensamt tema i enheten är: Vi bygger vär(l)den, utifrån området normer och värden i läroplanen och utifrån vårt arbete med social hållbarhet.

Projektarbete

Temat är värdegrund och Vi bygger vär(l)den ligger som grund i val av projekt för samtliga avdelningar. Vi väljer sedan projekt utifrån vad barnen är nyfikna på. Den dokumentationen driver arbetet framåt och synliggörs på våra avdelningar och i vår digitala plattform Unikum. Vuxna är alltid goda förebilder i arbetet!


För att skapa lärande mötesplatser delar vi avdelningarnas grupper i mindre grupper under dagen. Det kan vara åldersindelade grupper eller grupper indelade efter temaarbeten och olika projektarbeten, nyfikenhet och intressen.

Vi har valt att lägga vår organisation så att vi blir en förskola med tillgång till våra lärmiljöer på hela förskolan. Vi arbetar med projekt och arbete i mindre grupper, utifrån barnens intressen och med fokus på att vi är alla varandras tillgångar. För att säkerställa en lärorik utbildning, arbetar personalen efter ett årshjul, där alla delar i läroplanen är med. Under olika månader fokuserar personalen på olika mål och riktlinjer i läroplanen, såsom värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Där ingår även Qualis olika processer som en del av vårt kvalitetsarbete.

Skapande

Vi erbjuder barnen miljöer för att prova på olika tekniker och material i skapandet. Mångfald av material är viktigt för oss utifrån vårt arbete med hållbar utveckling och vi har mycket av vårt material synligt och tillgängligt i barnens nivå. Vi dansar, sjunger, dramatiserar, spelar instrument och lyssnar till musik. Det handlar om att ge barn många olika sätt att uttrycka sig på.

Leken

Utbildningen ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi erbjuder olika lärmiljöer där barnen får tid att mötas i lek och lustfyllt lärande. Vår uppgift som personal är att vara medlekare, medupptäckare, medforskare, medlevande, medagerande och inspiratörer och utmanare.

Matematik

Matematiken finns runt omkring oss i vardagen. På förskolan använder vi dagligen matematiska begrepp i både lek och planerade undervisningssituationer. För att förtydliga och synliggöra matematikens alla delar använder vi oss av materialet Mattekarusellen. Miljön ska inspirera till matematiskt tänkande.

Naturvetenskap

Vi arbetar medvetet med att synliggöra begrepp och få förståelse om vad naturvetenskap kan vara i vardagen. För att förtydliga och synliggöra naturvetenskapens alla delar använder vi oss av materialet i Naturvetenskapskarusellen. Att experimentera för att undersöka och pröva olika teorier, vilja lära sig mer om djur, växter, fysikaliska fenomen, kemiska processer och omvärlden är viktiga delar i vårt arbete.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling en viktig del i vår utbildning. För att sträva mot dessa mål har barn och personal varit del av en demokratisk process och röstat fram de områden vi kommer att prioritera. Det handlar om den sociala, den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten.

Barn ska få känna hopp och att det vi väljer idag påverkar framtiden. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kocmmande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Under 2022 oh framåt kommer förskolan jobba med en handlingsplan Utmärkelse hållbar förskola

Teknik

Vi arbetar för att göra oss och barnen medvetna om att teknik är allt som människan har skapat för att underlätta i vardagen. Vi erbjuder många olika material att arbeta och konstruera med i våra olika lärmiljöer, både ute och inne, för att utmana barnen och att ge dem möjligheter att själva komma med egna idéer och lösningar. Vi har en teknikkarusell som synliggör vårt arbete med de fem maskinerna eller de mäktiga fem.

Digitala verktyg

Vi använder digital teknik som digitalkamera, projektorer, webb ägg och lärplattor med olika program som pedagogiska verktyg. Utifrån kreativitet och fantasi är det ett redskap som ger oss möjlighet att skapa inspirerande lärmiljöer

Digitala verktyg är till för att förenkla, förstärka och förvandla och inspirera barnen i våra olika lärmiljöer.

Personal väljer de digitala verktyg, program eller hjälpmedel som utifrån deras syfte lockar till samspel, kommunikation, skapande, kreativitet och inkludering där den lärande processen är i foku

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • Skräpplockardagen: vi uppmärksammar vårt hållbarhetsarbete lite extra.
 • Sommarfest: vi bjuder in barn och familjer till picknick och sång.
 • Lucia med barn och personal
 • Midsommar: traditionell dans runt midsommarstången
 • Påsk: sång och traditionell mat
 • FN-veckan: vi belyser olika livssituationer och delar ur barnkonventionen
 • Läsveckan: sammanfaller med skolornas läslov i oktober. Vi uppmärksammar genom att lyfta högläsningens betydelse för barns språkutveckling.
 • Förskolans dag i maj

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Vi vill ge alla möjlighet att bli sitt bästa jag.

Vi vill att alla barn ska känna: Jag kan! Jag vill! Jag vågar! som även är lärandeförvaltningens vision inom all utbildning i kommunen.

Områdets vision är att ska alla människor ska känna att jag är viktig för att jag är jag och får bli på nya sätt tillsammans med andra människor i meningsfulla sammanhang. Varje människa ska få bli sitt bästa jag!

Vad vi tror på och hur vi förverkligar vår vision ska hjälpa oss att fatta dagliga beslut och upplevas av människor vi möter.

Gemenskap - vi skapar meningsfulla sammanhang i olika möten, med barn, personal, vårdnadshavare och familjer. Alla ska känna sig delaktiga och ha inflytande på hur vi formar utbildningen utifrån att det som lyfts är viktigt och ar betydelse och en del i att kunna påverka. All kommunikation ska bygga på förståelse och öppenhet.

Positivitet - Vi väljer att se möjligheter. Vi lyfter varandra, både barn och personal för att alla ska bli sitta bästa jag och känna sig viktig utifrån varje människas förmågor.

Möjliggöra - Vi säger ja till att möjliggöra det barnen visar oss. Vi lyfter och tar tillvara på barn och personals olikheter och som en tillgång i utbildningen när vi planerar vår organisation.

Trygghet - Vi lyssnar aktivt på barn och vuxna som befinner sig i och runt utbildning. Barn och vårdnadshavare ska mötas av personal som strävar efter att skapa goda relationer till alla familjer som är en del av förskolan. Att mötas med vörme, respekt och omtanke är en viktig del i vårt bemötande.

Arbetsglädje – det ska vara roligt för både barn och personal att få vara på förskolan. Vi möter varandra med glädje och uppmuntrar varandra att prova nya saker, vi vågar tänka nytt och omforma vår undervisning. Vi skapar glädjefyllda sammanhang varje dag.

Genom våra olika dokumentationsväggar och informationstavlor i hallarna ger vi barnen och dig möjlighet att känna delaktighet och ha inflytande i barnens lärande.

Vi delar med oss av information och månadsbrev via plattformen Unikum och gör det möjligt för dig att ta del av barnets utveckling och lärande.

Du uppmuntras att lämna dina tankar och synpunkter om verksamheten i den årliga Qualis-enkäten. Framkomna svar och åsikter arbetas sedan aktivt med, av personalen under året för att skapa en trygg och lärorik utbildning för både barn och dig.

Vi tycker att det är viktigt att vi har en nära och förtroendefull kommunikation med dig i alla dagliga möten, vid lämning och hämtning, i utvecklingssamtal och vid föräldramöten, forum för samråd och arbetskväll.

Du är alltid välkommen att besöka vår förskola.

Vi erbjuder utvecklingssamtal/gruppsamtal en gång per termin och använder då det material som utarbetats till alla förskolor i Hudiksvalls kommun. Du får en inbjudan innan, som gör det möjligt att förbereda dig innan samtalet.

Vi erbjuder även inskolningssamtal till dig och ditt barn ungefär en månad efter avslutad inskolning.

Vid samtalen använder vi oss av barnens dokumentation i Unikum för att bättre synliggöra barnens lärande i vår utbildning. Vi strävar efter att alla barnen ska vara delaktiga i samtalens innehåll genom den dokumentationen. De äldsta barnen erbjuds att vara delaktiga i genomförandet av samtalet.

Barns delaktighet och inflytande

På vår förskola vill vi lyfta fram barns rätt till delaktighet och inflytande. Vi ser varje barn som en unik individ som har en viktig plats i vår utbildning. Vi ser barnen som rika och kompetenta och med en egen vilja att lära och förstå sin omvärld. Vi arbetar ständigt med våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och lust att lära. Vi ser att barn blir och uttrycker sig på olika sätt, beroende på i vilka sammanhang de befinner sig i. Det är vår uppgift att skapa meningsfulla sammanhang där alla barn kan få möjlighet att lära tillsammans med andra.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

 Skogsgläntan har ett eget tillagningskök där maten lagas och serveras av förskolans kockar

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.