Grundsärskola

En elev sitter i sin skolbänk och tittar på en klocka gjord i papper. Klockan är vit med en blå och en röd visare och visar tiden kvart i elva.

På grundsärskolan ger vi elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav, beroende på utvecklingsstörning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen motsvarar så långt det är möjligt utbildning som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har en egen samlad läroplan som anger mål och riktlinjer samt de grundläggande värden som präglar skolans verksamhet. Läroplanen kompletteras med kursplaner och kunskapskrav.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

För båda inriktningarna är skoltiden nio år. 

Var ligger grundsärskolan?

Grundsärskolan årskurs 1-6 ligger inom Västra skolans skolenhet. Grunsdsärskolan årskurs 7-9 finns inom Östra skolans skolenhet. Vi tar emot elever från hela Hudiksvalls kommun.

Vid grundsärskolan fördelas eleverna i klasser och grupper utifrån ålder, behov och inriktning.  

Hur arbetar grundsärskolan?

  • Vi upprättar tillsammans med vårdnadshavare individuella utvecklingsplaner som ligger till grund för arbetet runt eleven.
  • Vi skapar trygghet genom rutiner och scheman för att ge arbetet kontinuitet och struktur
  • Vi uppmuntrar elevens egen nyfikenhet och initiativförmåga genom ett rikt och varierat material
  • Vi ger möjlighet att öka elevernas omvärldsuppfattning genom att studiebesök och andra aktiviteter utanför skolan

Vad gäller för skolskjuts?

Du som går i grundsärskola kan få skolskjuts mellan ditt hem och din skola och fritidshem.

Läs mer om skolskjuts