Läroplan, kunskap och lärande

Läroplanen innehåller fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner

Läs Läroplanen för grundskolan på Skolverket:

Läroplan för grundskolan (Lgr11) - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursplanens olika delar och kunskapskrav

Varje kursplan inleds med en kort motivering till att det enskilda ämnet finns i skolan. Därefter anges syftena med undervisning i ämnet. Texten avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor. Dessa gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskapskraven.

I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Innehållet är indelat i kunskapsområden som i sin tur består av ett antal punkter. Det är viktigt att understryka att det centrala innehållet inte behöver utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse.

Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav i de olika ämnena. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets långsiktiga mål och centrala innehåll. De beskriver den lägsta godtagbara kunskapnivån för en elev i årskurs 3 och anger den kunskapsnivå som krävs för betyg A, C respektive E i årskurs 6 och 9.

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena.

I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen.

Utvecklingssamtal och IUP

Eleven ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och mot de nationella målen.

I utvecklingssamtalet ska lärare, elev och vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas. Informationen ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till de nationella målen och resultera i en bedömning av vilka insatser skolan, eleven och vårdnadshavaren ska vidta för att nå så långt som möjligt mot de nationella målen.

Överenskommelsen ska dokumenteras i en individuell utvecklingsplan, IUP.

I den individuella utvecklingsplanen ska även läraren ge ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i.