Rastaktiviteter

En pojke står inne i ett fotbollsmål och tittar ut mellan de gröna nätmaskorna.

Alla barn mår bra av att röra på sig. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan positivt och därmed också inlärningsförmågan.

Om ditt barn får möjlighet till rörelse i samband med inlärning kan barnet lättare ta in och tolka sinnesintryck.

Vilka rastaktiviteter finns det?

Vi jobbar för att det ska finnas roliga och organiserade aktiviteter som ditt barn kan välja på under någon eller några av rasterna varje vecka. Det kan vara lekar, tävlingar, dans och tipspromenader. Det kan också vara skapande aktiviteter i form av snickeri, målning, täljning, plantering med mera.

Varför är det viktigt med socialt samspel?

Ditt barn utvecklas och lär sig genom lek. I den fria leken och i de organiserade lekar som erbjuds tränar ditt barn sig i att fungera socialt. I leken krävs färdigheter som är förknippat med samspel (exempelvis turtagning), uppmärksamma andra, koordination, dela upplevelser och interaktion med andra.

Att kunna leka är viktigt för relationen till jämnåriga. Leken följer ditt barns utveckling och börjar med övningslek, låtsaslek, rollek, social lek, fri lek, regellek, rörelselek för att övergå mot sport och idrottsaktiviteter.

Varför är det viktigt med rörelse?

Kreativitet och intelligens är processer som inte bara försiggår i hjärnan utan i hela kroppen. Genom att låta ditt barn röra på sig dagligen kan motoriken och koncentrationen öka.

Hur skapar vi trygghet på rasterna?

På våra skolor råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Varje skola har ansvar för att ditt barn känner sig tryggt; bland annat genom att bli sedd och bekräftad varje dag.

För att öka tryggheten för ditt barn är det viktigt att vi vuxna på skolan syns. Vi har därför bland annat tagit fram västar till alla rastvärdar på våra skolor.

Kan mitt barn komma med idéer?

Vi uppmuntrar eleverna att komma med tips och idéer till rastaktiviteter såsom tipsrundor, lektips med mera. Om ditt barn kommer med en idé för en rastaktivitet kan hen i samråd med pedagogerna på skolan ordna aktiviteten för sina skolkamrater.