Hörselspåret

Hörselspåret finns vid Västra skolan.

Vi erbjuder en tillrättalagd pedagogik i akustikanpassade lokaler med tekniska hjälpmedel. Hörselspåret finns för barn i förskolan, elever i grundskolans förskoleklass till­­ årskurs 6 samt i fritidsverksamheten.

Alla barn utvecklas i samspel och kommunikation. För att ha möjlighet att föra dialog med andra om tankar, funderingar och upplevelser behövs ett gemensamt språk. Olika språk är en tillgång och här erbjuds alla barn att få lära sig kommunicera med tecken.

Tillrättalagd pedagogik

Personalen vid Västra skolan får kontinuerligt teckenutbildning och utbildning i hörselmetodik.

Skolans lärandemiljö är anpassad utifrån barnens behov och personalen erbjuder flexibla arbetssätt och arbetsformer efter barnens individuella behov.

Personalen har god framförhållning i sin planering av verksamheten och tar hänsyn till barnens förutsättningar att kunna delta i alla aktiviteter, som t ex uteverksamhet och idrott.

Akustikanpassade lokaler

Lokalerna är akustikanpassade, vilket innebär att golv och tak samt möbler är ljuddämpande.

Tekniska hjälpmedel

Lokalerna är anpassade med tekniska hjälpmedel. Både fasta och
portabla hörselslingor finns tillgängliga.

Det finns fler som jag och det är OK!

De barn med hörselskada kan identifiera sig och känna samhörighet med andra som har hörselnedsättning.