Särskilt stöd

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att nå skolans kunskapsmål. När en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ges stödet i första hand som ett komplement till den vanliga undervisningen. Ibland kan en särskild undervisningsgrupp vara en bra lösning.

Ett åtgärdsprogram utarbetas för den elev som ska få särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare har möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn.