Trygghet och studiero

Elever i kapprum

Alla har rätt att känna sig trygga i skolan. Alla rektorer, lärare och andra vuxna i grundskolan i Hudiksvalls kommun jobbar hårt för att det ska vara så.

I en så stor verksamhet som grundskolan händer det ändå ofta saker som inte är bra. Då är det viktigt att de vuxna som jobbar i skolan får reda på det så att vi kan försöka se till att det inte händer igen. Vi vill att alla våra elever ska känna trygghet och studiero för att kunna koncentrera sig på undervisningen och ta ansvar för sitt eget lärande.

Grundskolan använder ett system som heter Stella som verktyg för att utreda incidenter inom grundskolan. Både sådant som rör elever och sådant som handlar om personal. Det är jätteviktigt att det som händer rapporteras i Stella för att vi ska kunna göra något åt det.

Hur många ärenden var det 2022?

Under 2022 har det rapporterats 1 268 ärenden totalt (ett ärende kan vara anmält flera gånger, av flera personer).

 • 853 ärenden är utredda och avslutade
 • 273 är under utredning
 • 142 är ännu inte åtgärdade

Vad handlar anmälningarna om?

I en miljö där många människor befinner sig på samma yta händer det ofta saker. Människor irriterar sig på varandra och blir ibland osams eller oense. Eller så kanske någon till exempel snubblar på rasten och gör illa sig illa.

 • 262 anmälningar handlar om kränkande fysisk behandling, fysiskt våld eller fysisk kränkning
 • 131 anmälningar handlar om elevtillbud, till exempel att någon ramlat och gjort illa sig
 • 123 anmälningar handlar om elevskada där en elev blivit skadad av en annan person fysiskt, vilket både kan vara avsiktligt och oavsiktligt
 • 93 anmälningar gäller elevskada där någon till exempel har fallit eller stött ihop med någon annan och gjort illa sig
 • 111 ärenden handlar om kränkande behandling, till exempel att någon säger dumma saker till en annan elev

Vad gör vi när vi får in en anmälan i Stella?

Det är viktigt att de inblandade personerna får möjlighet att reda ut situationer och komma vidare. Samtal är skolans viktigaste verktyg och vi pratar alltid med alla inblandade och alla blir lyssnade på.

Skolans uppgift är att bidra till en bra lösning för alla inblandade och vi arbetar inte med bestraffningar, det är andra myndigheters uppgift.

Alla grundskolor i Hudiksvalls kommun har en rutin för hur de arbetar med anmälningar i Stella. Beroende på hur allvarlig incidenten är hanteras ärendet på olika nivåer inom skolan. Det kan till exempel gå till så här:

 1. Prata med personer som hört eller sett vad som hänt
 2. Gör en utredning av händelsen enligt mall
 3. Dokumentera i Stella
 4. Kontakta och informera mentor
 5. Åtgärder för den elev som kränkt någon enligt åtgärdstrappa
 6. Händelsen tas upp i arbetslaget
 7. Händelsen tas i trygghetsgruppen
 8. Vid behov tas händelsen upp på arbetslagsmöte, ledningsgruppsmöte och elevhälsamöten. Åtgärder beslutas
 9. Händelsen följs upp i Stella
 10. Rektor avslutar och arkiverar händelsen