Skolskjutsregler

Antagen i Lärandenämnden 2020

Vad är skolskjuts?

Med begreppet skolskjuts avses kostnadsfria resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad skola. I Hudiksvalls kommun ska skolskjuts i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik där elev tilldelas busskort till och från anvisad skola. I andra hand erbjuds upphandlad skolskjuts. Byten mellan fordon och turer kan förekomma.

Väntetid och restid

För att underlätta samordning av skolskjutsar kan väntetid förekomma. Väntetiden för elever bör inte överstiga 35 minuter per skolskjutstillfälle eller sammanlagt ca 70 minuter per dag, vilket gäller samtliga årskurser. Skolans ramtider, det vill säga skolans start och sluttid för respektive årskurs, är utgångspunkten vid bedömningen. Väntetider som uppstår tillfälligt på grund av förseningar eller tillfälligt inställda turer med kollektivtrafik berättigar inte till annan skolskjuts.

Med restid avses tid i skolskjutsfordonet mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats. Restider över 60 minuter per tur skall om möjligt undvikas.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till:

 • färdvägens längd,
 • trafikförhållanden,
 • elevens funktionshinder eller
 • andra omständigheter.

(Skollagen SFS 2010:800 9 kap. 15b §, 10 kap. 32, 33, 40§§, 11 kap.31,32,39§§), 18 kap 30 §).

Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen anordnas från elevens bostadsadress till skolan. Elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets, respektive skolans närhet oavsett form av skolskjuts.

Rätt till skolskjuts gäller inte till och från fritidshem.

Färdvägens längd

Huvudregeln är att en elev i Hudiksvalls kommun är berättigad till skolskjuts om skolvägens längd från hemmet till skolan är minst:

 • Årskurs F-3 – 2 km
 • Årskurs 4-6 – 3 km
 • Årskurs 7-9 – 4 km
 • Elever i gymnasiesärskolan – 4 km

Avståndet från hemmet till den hållplats/uppsamlingsplats där eleven stiger på skolskjutsen får som längst vara:

 • Årskurs F-3 – 2 km
 • Årskurs 4-6 – 3 km
 • Årskurs 7-9 – 4 km
 • Elever i gymnasiesärskolan – 4 km

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.

Inom husgrupperingar, kvarter eller områden med samlad typ av bebyggelse kan områden bedömas likvärdiga för rätten till skolskjuts.

Trafikförhållanden

Hudiksvalls kommun utför trafiksäkerhetsbedömningar i samband med skolskjutsplaneringen. Bedömningarna utgår från att vårdnadshavare alltid har ett ansvar för sitt barn på väg till och från skolan samt till och från skolskjutshållplatsen.

På de vägar och delsträckor där Hudiksvalls kommun bedömer att det finns en förhöjd risk kan kommunen vidta åtgärder som till exempel hämta och lämna eleven närmare hemmet och/eller lämna eleven på rätt sida av vägen.

Trafiksäkerhetsbedömningen utgår från elevens boendemiljö, som förväntas vara känd för eleven. En enslig grusväg på landsbygden utan belysning, vägren och låg trafik kan därför bedömas lika säker som en upplyst gång- och cykelbana mellan villaområden. Det är kommunens trafiksäkerhetsbedömning som avgör elevens rätt till skolskjuts. En säker skolväg kan aldrig garanteras vara helt utan trafik eller olycksrisk.

Mörker, nederbörd, kyla, blåst, djur i skogen eller liknande ligger inte till grund för bedömning av trafikförhållanden som ger rätt till skolskjuts.

Elevens funktionshinder

Vid funktionshinder ska en bedömning göras för att se om funktionshindret påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan. Det är vårdnadshavares ansvar att skicka in relevant underlag för bedömningen, såsom medicinskt utlåtande från läkare. Skolskjuts kan även ges under en begränsad period om eleven till exempel har genomgått en planerad operation.

Annan särskild omständighet

Ansökan för att få skolskjuts på grund av andra skäl än det som anges i reglerna, ska göras inför varje läsår. Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Beslut ska grundas på utredning eller annan sakkunnig bedömning.

Mörker, nederbörd, kyla, blåst, djur i skogen eller likande ligger inte till grund för annan särskild omständighet som ger rätt till skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med gemensam vårdnad kan ha rätt till skolskjuts från respektive vårdnadshavares adress inom Hudiksvalls kommun. Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast arrangemang, att eleven i princip bor lika mycket hos båda vårdnadshavare samt uppfyller avståndskraven. Det växelvisa boendet styrks genom att schema anges i ansökan.

Avsteg från beviljad ansökan, till exempel byte av dagar eller veckor, beviljas inte. Vid varaktiga förändringar ska en ny ansökan lämnas in.

Inför varje nytt läsår ska en ny ansökan med aktuellt schema skickas in via Hudiksvalls kommuns e-tjänster.

Kommunens regler för vänte- och restider för ordinarie skolskjuts kan överskridas vid växelvis skolskjuts.

Skolskjuts till annan skola/friskola

Om eleven väljer annan kommunal skola eller fristående skola i Hudiksvalls kommun än den anvisade skolan upphör rätten till skolskjuts. (Skollagen SFS 2010 10 kap. 32 §) Om eleven har rätt till skolskjuts till den av Hudiksvalls kommun anvisade skolan, kan skolskjuts beviljas till vald skola om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för Hudiksvalls kommun. Detta innebär inte en skyldighet för kommunen att anpassa turer eller tider efter en annan vald skola/friskola. Beslut om rätt till skolskjuts gäller till och från skolan och kan inte gälla till del av skolvägen. En omprövning görs inför varje nytt läsår.

Hudiksvalls kommun anordnar inte skolskjuts för elev där vårdnadshavare valt skola i annan kommun.

Vems är ansvaret?

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, vårdnadshavare och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Vägen mellan hemmet och busshållplats/uppsamlingsplats

Vårdnadshavare har ansvaret för eleven mellan hemmet och fram till det eleven stigit på sin skolskjuts. Vårdnadshavarna förutsätts svara för att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med föräldrabalken (SFS1949:381) 6 kap 2§. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats, under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand.

Vårdnadshavare har till uppgift att se till att eleven följer ordningsregler och trafikregler enligt trafikförordningen (SFS 1998:1 276) Kostnader för uppsåtlig åverkan på skolskjutsfordon täcks av vårdnadshavare.

Vårdnadshavare ansvarar också för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen har vårdnadshavare ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Under transport

Under transport är det entreprenör och förare som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Vid skolan

När eleven anländer till skolan har skolan ansvar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Vid eventuella väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet. Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna passar uppgjorda avgångstider.

Övrigt

Väghållning och framkomlighet

För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsväg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. Inställd skoltur sker på eget beslut av entreprenör eller förare efter dennes bedömning av säkerhetsriskerna. Vid svåra väderleksförhållanden, typ klass 2 varningar, kan skolskjutsar helt eller delvis komma att ställas in. Aktuell information finns då att läsa på Hudiksvalls kommuns hemsida.

Olycka/tillbud

Vid olycka eller tillbud i samband med skolskjuts svarar kommunen för att regler och rutiner finns som är upprättade i samråd med skolskjutsanordnare. Dessa regler och rutiner skall vara knutna till Hudiksvalls kommuns antagna planer för agerande vid olyckor och kriser. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller för samtliga barn i kommunen alla tider på dygnet.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med skolskjutsbeslutet?

Beslut om skolskjuts kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.