Digitalt öppet hus - Iggesunds skola

Iggesunds skola F-9

Ska du börja högstadiet? Vad roligt! Välkommen till Iggesunds skola! Det är med stolthet vi kan berätta om skolans utveckling och vart vi är på väg! Här kan du läsa om vad vi har på gång, ta del av hur vi arbetar för din trygghet samt träffa vår ledning. Som ett öppet hus, fast digitalt. 

Iggesunds skola är en interkulturell F-9 skola med många nationaliteter och språk representerade. Här arbetar elever och medarbetare med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Det bidrar till att du som elev blir språkmedveten, empatiskt, god konfliktlösare och duktig på att samarbeta.

Allt vi gör på skolan vilar på vetenskaplig grund och mycket känner du kanske igen från din nuvarande skola, eftersom andra skolor också jobbar med till exempel kooperativt lärande, ledarskap och singapore matematik.

Ny skola - invändigt och utvändigt

Iggesunds skola står inför en spännande tid! Med start 2020 har Iggesunds skola börjat byggas om och till. Det innebär att vi är i en process där vi håller på att skapa en modern skola med ny och stimulerande lärmiljö. Under 2021 slutfördes den första delen av huset där förskoleklass-årskurs 3 håller till. Övriga delar av skolan kommer att utgå från samma princip men justeras något för att passa äldre elever. Nästa etapp är sedan att bygga en huskropp som ska sammanfoga de befintliga husen på huvudområdet. Den nya byggnaden ska inrymma årskurs 6-9 när den är klar.

Men det är inte bara skolbyggnaden som förändras. Vi håller också på att förändra sättet vi jobbar i skolan. Det innebär bland annat vi jobbar i team som innebär att lärarna arbetar tillsammans med två årskurser istället för att arbeta som ensam mentor i en klass. Det gör att vi kan lyfta varandra som kollegor och höja kvalitén för dig som elev.

Varje team har ett hemviste där den huvudsakliga undervisningen sker. Vi har också arenor för tematiskt arbete och praktiskt estetiska ämnen som till exempel hemkunskap, slöjd och musik.

Hör rektor Tina Fagerström och biträdande rektor Claes Lindblad berätta om ombyggnationen på skolan:

Din trygghet är viktig för oss

Sedan en tid tillbaka är skolans personal organiserade i team. Det är vi dels för att du som elev ska känna trygghet i en grupp personal, dels för att pedagogerna ska dela ansvaret för er elever. Som elever har du en processledare (tidigare kallat mentor) som följer dina studier och din inlärning över tid oavsett ämne. De elever som redan går på Iggesunds skola säger att de kommit närmare personalen sedan vi införde processledare, vilket vi är väldigt glada över.

När du inte har lektion kan du träffa vår trygghetspedagog och vår skolgårdslärare som jobbar för att för tiden mellan lektioner, som till exempel raster och annan utevistelse, ska bli rolig och värdefull.

Som första skola i Hudiksvalls kommun ingår Iggesunds skola i Trivselledarprogrammet. Ett program där målet är att uppmuntra till aktivitet och inkludering i skolan. En del i trivselledarprogrammet innebär att elever utbildas till trivselledare för att bidra till ökad aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare miljö på skolan.

Här kan du läsa mer om Trivselledarprogrammet på Iggesunds skola:

Rörelseglädje, trivsel och ledarskap i fokus när Iggesunds skola satsar på trivselledare

På skolan har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. En grupp med elever, personal och ledning följer kontinuerligt upp planen och arbetet med den. Syftet med planen är att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Vi har dessutom fem halvdagar där du som elev får jobba med värderingsfrågor. Även vår personal får utbildning i ämnet.

Unik för skolan är också att vi delat in läsåret i 5 perioder där vi jobbar mer fördjuande med värdeord. De fem perioderna är:

1. Mentalisering – vi som vårt bästa

Vi jobbar bland annat med självinsikt, självkänsla, självförtroende, omtänksamhet, ansvar, mod och ödmjukhet.

2. Grit/Resiliens – vi som kapabla

Under denna period fokuserar vi på motivation, drivkraft, självtillit, personlig utveckling och tålamod

3. Empatisk nyfikenhet – vi som sociala

Epmatisk nyfikenhet handlar bland annat om allas lika värde, gemenskap, kamratskap och respekt.

4. Kooperativ kompetens – vi tillsammans

Delaktighet, empati, omtänksamhet och relationsskapande är några delar som vi jobbar med under denna period.

5. Valkompetens – vi som kloka och reflekterande

Denna period jobbar vi med frågor om att vara beslutskapabel, målinriktad och klok.

För att kunna erbjuda dig som elev en trygg arbetsmiljö har vi ett trygghetsteam som leds av skolans skolkurator. Trygghetsteamet arbetar förebyggande genom att hitta lösningar för hur tryggheten ska kunna garanteras innan det att något händer.

Du som elev kan också springa på Fältassistenterna, eller fältarna som de också kallas, på skolan. Med Fältarna kan du prata om precis vad som helst. De finns där för dig.

Mer information om Fältassistenterna

Vi har löpande dialog med fritidsgårdarna för att dela information och upplevda behov hos elverna. Mer information om fritidsgårdarna hittar du här:

Fritidsgårdar

Så här jobbar vi på Iggesunds skola

 • Tina Fagerström, rektor
 • Helena Niklasson, biträdande rektor för årskurs 6-9, senior förstelärare och speciallärare
 • Claes Lindblad, biträdande rektor för årskurs F-5 samt fritidshem
 • Ann-Christin Blückert, biträdande rektor med ansvar för elevhälsa och arbetsmiljö

Ledningsgrupp

Utöver rektor och biträdande rektorer ingår även följande personer i Iggesunds skolas ledningsgrupp:

 • Charlotte Lindgren: Specialpedagog och samordnare för elevhälsan
 • Björn Skyttberg: IKT-pedagog och samordnare för byggnationen
 • Eva Westin Johansson: pedagog och respresentant för personalen

Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för att du som elev på Iggesunds skola ska få med dig så mycket kunskap och kreativitet som möjligt inför mötet med framtidens utmaningar.

Det är ett arbete vi behöver göra tillsammans; vi på skolan, du som elev och du som vårdnadshavare.

Vad du kan förvänta dig av oss som jobbar på skolan:

 • Vi undervisar
 • Vi stöttar, hjälper, anpassar och handleder
 • Vi har elevhälsa
 • Vi följer upp närvaro och frånvaro
 • Vi erbjuder lovskola och “pluggis”
 • Vi jobbar tillsammans med dig som vårdnadshavare för elevernas bästa

För att nå så långt som möjligt behöver du som elev:

 • Ta eget ansvar - komma i tid, ha med material till lektionen, göra ditt bästa
 • Möta alla med en bra attityd
 • Ta din rörelse och sömn på allvar
 • Ta hjälp av vuxna

Du som vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn genom att:

 • Ha en positiv inställning till skolan
 • Hålla koll i Unikum och hjälpa ditt barn att hålla koll i Classroom
 • Ha en tät kontakt processledaren eller ämneslärare
 • Stöttar ditt barn att gå på “Pluggis”och lovskola vid behov
 • Frågar ditt barn om skolarbetet och visar intresse
 • Hjälper barnet att få den sömn och mat som behövs för att orka.
 • Gå med och engagera dig i IFF, Iggesunds skolas föräldraförening.

Vi utbildar framtidens visionärer i nutid - för framtiden.

Varje elev är en ledare för sig själv och en förebild för andra, med en passion för att lära och med en drivkraft till att överträffa sig själv.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Iggesunds skola ska barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Hos oss ska alla elever och all personal vara i progression.

Bra att veta om Iggesund skola

 • Processledare: Ingången som kan lotsa vidare. Hjälper dig med frågor kring exempelvis ämnen, stöd och anpassningar eller relationer
 • Skolans administratör: Kan svara på frågor av administrativ typ, som exempelvis placering, inkomstförfrågningar, elevregister och liknande.
 • Biträdande rektor: Finns för frågor som du inte vill eller kan ta med processledaren.
 • Rektor: För frågor som är övergripande för skolan.
 • Specialkost: Läs mer på:

Specialkost och anpassad måltid

Du som är berättigad till skolskjuts får ett busskort så du kan åka till och från skolan. Du får busskortet av skolan.

Mer information om skolskjuts

Var femte vecka träffas skolans elevråd. Rektor eller biträdande rektor leder träffarna. Varje årskurs har två representanter. Beslut och synpunkter rapporteras vidare till föräldraföreningen och personalgruppen. Elevrådet är viktigt för skolan, goda idéer kan tas tillvara och problem kan lyftas fram och klaras ut. Alla årskurser och fritidshemmet har regelbundna inflytanderåd.

Vårt mål är att Iggesunds skolas föräldraförening ska bestå av representanter från alla årskurser. Vi träffas en gång i månaden och tar upp aktuella saker på skolan. Det här är en bra plats att påverka skolan till den bästa möjliga miljön för våra barn.

Om du vill gå med i föreningen kan du konkta IFFs ordförande. För kontaktuppgifter kontakta Iggesunds skolas administratör.

Vi vill att övergången från årskurs 6 till årskurs 7 ska bli så bra som möjligt. Vi har en väl inarbetad överlämnanderutin mellan skolorna. Det innebär bland annat att vi har samrådsmöten med de vårdnadshavare där rektor för de överlämnande skolorna flaggar för att det finns behov.

Vanliga frågor och svar om Iggesunds skola

Att börja högstadiet kan vara både spännande och lite nervöst. Här har vi samlat några frågor och svar som vi fått in till oss. Hittar du inte svar på din fråga får du görna höra av dig till oss.

Kamrater och pedagoger

Hos oss kallas de processledare. Varje elev ingår i en processgrupp och det finns en processledare som följer din utveckling. Du kan till exempel få hjälp att prioritera och få stöd för att hamna i fas. Varje vecka har du processtid där du stämmer av var i planeringen du befinner sig, hur det går och vad som är nästa steg.

Lärmiljöer och undervisning

Ritning över Iggesunds skolas nybyggnation

Att bygga en ny skola är verkligen spännande. På bilden ser ni den blivande byggnaden för eleverna i 6-9. Byggnaden längst till vänster är för förskoleklass - årskurs 3. Bilden till höger är den övre våningen till den delen ni ser i mitten.

På varje våning i det nya huset finns plats för två årskurser i ett hemviste. De som inte är i hemvistet kan vara på till exempel No, hemkunskap eller idrott i en annan del av skolan.

I varje hemviste arbetar ett team av personal som gemensamt hjälper alla elever från årskurs 6 till årskurs 9.

Cirkeln i mitten är en samlingssal för ca 80 personer. Det rummet kallar vi för forum.

Du och dina klasskompisar kommer för det mesta att vara i huvudbyggnaden på plan 1. Det är i samma hus som hemkunskapen och matsalen finns.

Förmiddagsrasten är lika för de flesta elever. Det är för att våra trivselledare ska kunna ha rastaktiviteter för alla årskurser.

Lunchrasterna är olika eftersom alla kan inte äta samtidigt. Sedan finns det kortare raster mellan lektioner och de är olika.

Varje vecka har vi pluggis efter skoltid. Dit kan du gå och få hjälp och stöd eller utmanas för högre betyg. Vi har även lovskola för de som inte nått målen på grund av frånvaro eller liknande. Många lovskolor sker på skolan och på sommarlovet brukar vi samordna med övriga högstadieskolor.

Ja vi har utvecklingssamtal en gång per termin.

Mobiler

Du kommer att få lämna in mobilen under lektionerna. Om du och dina klasskompisar visar att det fungerar med att du har dem på rasterna så kommer vi fortsätta så.

Lunch

Ja alla elever äter i någon av matsalarna. Vi har två. Under pandemin har några under en period fått äta i sitt hemviste.

Det är viktigt att äta för att orka med skoldagen. De allra flesta äter i skolmatsalen men ibland händer det att några väljer att köpa något själv.

Ja men inte under lektionstid så klart. Du måste också sköta dig på ICA annars hör de av sig till oss på skolan. Frihet under ansvar.

Trygghet och elevhälsa

Det har varit tillfällen då det varit stökigt till och från på skolan och så ska det inte vara. Därför har vi alla tillsammans arbetat hårt för att skolan ska vara en trygg plats för alla. Och vi har kommit långt i vårt arbete. Senaste enkäten som skolinspektionen gjorde i våras visar till exempel att vi ligger över genomsnittet både i kommunen och landet gällande trygghet.

Visst händer det att några blir arga på varandra men då använder vi Iggesunds skolas medling för att hjälpa dem lösa situationen.

Enligt en undersökning som heter CAN, som visar elevers vanor gällande alkohol, narkotika och tobak, ligger Iggesunds skola på samma nivå som övriga skolor i kommunen och länet.

Om vi misstänker att någon skulle ha problem agerar vi direkt och hjälper till tillsammans med vårdnadshavarna.

Vår specialpedagog heter Charlotte. Våra skolkuratorer heter Kajsa och Cecilia. I elevhälsateamet ingår också Mia som är skolsköterska, Björn som är IKT-pedagog och skolgårdsläraren Malin. Anki som är biträdande rektor har ansvar för elevhälsan på skolan.

Vår studievägledare heter Eva. Hon jobbar halva sin tid hos oss och halva på Ede skola i Delsbo.

Övriga frågor

I årskurs 8 kan man ansöka om att delta i Toleransprojektet. Då planeras det för en resa som avslutning. Den har under pandemin inte blivit av. I vissa årskurser har vårdnadshavarna gjort en klassresa med eleverna.