Läroverket

Läroverket. En stor och hög gammal byggnad i tegel med gräsmatta och träd utanför.

Om skolan

Läroverket byggdes 1911 och är en centralt belägen 7-9 skola. Under åren har den bland annat varit skola för enbart pojkar, högre allmänt läroverket och även under en period gymnasieskola.

Läroverket är idag renoverad och anpassad för dagens krav på undervisningslokaler med grupprum till samtliga klassrum och väl utbyggd IT. Både skolans inomhusmiljö och utomhusmiljön håller hög standard.

De trivselmätningar som gjorts, nu senast Qualis enkäterna, visar att både ungdomar och vuxna trivs väldigt bra på Läroverket. En klar majoritet av våra elever och personal kan rekommendera skolan till kamrater och vårdnadshavare.

Organisation

Skolan har ca 450 elever. Vi har delat upp elever och personal i tre arbetslag AB, CD och EF. Det innebär att en elev som går i arbetslag AB har lärare i första hand från arbetslag AB osv. Läroverkets elevhälsoteam arbetar nära elever, pedagoger och pedagogiskt resursteam. Tillsammans arbetar vi för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå målen. Läroverket har en rektor, biträdande rektor och tre arbetslagsledare och en representant från elevhälsan. Dessa utgör skolans ledningsgrupp och träffas varje vecka.

På skolan finns även ett antal processgrupper som elevråd, Hållbarhetsråd, schemagrupp samt skola och arbetslivsgrupp. Skolans elevhälsateam består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor och de träffas varje vecka.

Läroverket satsar tid och engagemang på kulturella/ estetiska inslag som elevkonserter och cabaret. Under läsåret 2020-2021 deltar Läroverket i ett matematikprojekt med Umeå universitet. Skolan fick Grön Flagg-certifikat 2020 för sitt arbete med att integrera hållbarhet i skolans ämnesundervisning.

Vår ambition är att Läroverket ska vara en kreativ och entreprenöriell arbetsplats. Vi arbetar för att öka kommunikationen med närsamhället, kontakterna med näringslivet och med att stärka elevernas digitala kompetens.

Vår vision

Eleverna skall äga sitt eget lärande och efter sin grundskoletid kunna välja gymnasieprogram utifrån intresse. Läroverket skall vara en trygg skola med tillåtande klimat för elever och personal.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling