Läroverket

Läroverket. En stor och hög gammal byggnad i tegel med gräsmatta och träd utanför.

Om skolan

 Läroverket byggdes 1911 och är en centralt belägen 7-9 skola. Under åren har den bland annat varit skola för enbart pojkar, högre allmänt läroverk och gymnasieskola.

Läroverket är idag renoverad och anpassad för dagens krav på undervisningslokaler med grupprum till samtliga klassrum och väl utbyggd IT. Både skolans inomhusmiljö och utomhusmiljön håller hög standard.

Läroverket undersöker trygghet och trivsel varje år. De mätningar som gjorts 2022 visar att både ungdomar och vuxna trivs väldigt bra på Läroverket. En klar majoritet av våra elever och personal kan rekommendera skolan till kamrater och vårdnadshavare.

Organisation

Skolan har ca 470 elever. Läroverkets ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, tre arbetslagsledare och en representant från elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet på Läroverket består av tre specialpedagoger, två kuratorer, en speciallärare, en skolsköterska och en studie – och yrkesvägledare.

I resursteamet arbetar lärarassistenter, elevassistenter och Läroverkets skolvärd.

Lärare, elevhälsoteam och resursteam arbetar tillsammans i arbetslag. Elever och personal är uppdelade i tre arbetslag AB, CD och EF.

På skolan finns ett antal processgrupper som elevråd, hållbarhetsråd, trygghetsråd och en grupp som arbetar för samarbete mellan skola, samhälle och arbetsliv. Ämneslagen på Läroverket arbetar med kollegial utveckling av undervisning.

Läroverket satsar tid och engagemang på undervisning som utvecklar elevernas kreativitet. Under läsåren 2020-2022 deltar Läroverket i ett matematikprojekt i samarbete med Umeå universitet, som utvecklar matematikundervisningen på skolan. Skolan fick Grön Flagg-certifikat 2020 för sitt arbete med att integrera hållbarhet i skolans ämnesundervisning och fick i samband med det utmärkelsen Årets hållbara grundskola. Lucia, avslutningar, bildelevernas slututställning i åk 9 är exempel på inslag i skolans kulturliv.

Klassgemenskapen är central på Läroverket. Mentorernas tid med klassen varje vecka är planerad för att trygghet och trivsel ska utvecklas. Andra delar i arbetet är till exempel gruppstärkande aktiviteter i Hedestugan, klassens dag och klassvandring i årkurs 9.

Vår ambition är att Läroverket ska vara en skola där glädje, samarbete, trygghet och ansvar präglar arbetet, tillsammans med eleverna, och i mötet med närsamhället, lokalt näringsliv och verksamheter som har betydelse för våra elever.

Vår vision

Eleverna skall utveckla sin förmåga att äga sitt eget lärande och efter sin grundskoletid kunna välja gymnasieprogram utifrån intresse. Läroverket skall vara en trygg skola med tillåtande klimat för elever och personal.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling