Kurser motsvarande grundsärskolan

Här hittar du kurser motsvarande grundsärskolan.

Ansökan

Du kan ansöka till Lärvux via e-tjänst:

Du kan också ansöka via vår blankett:

Vem kan söka?

Du kan söka till Lärvux från och med det år du fyller 20 år.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Mer information om Komvux som särskild utbildning

Här kan du läsa mer om Komvux som särskild utbildning

Våra kurser motsvarande grundsärskolan

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRBIO7

Natur Delkurs

1 perioder, 50vp
Kurskod: SGRBIOu

Du lär dig:

 • genom fältstudier hur du känner igen årstider och förändringar i naturen.
 • om djur och växter i närmiljön, hur de kan sorteras och hur de samspelar med varandra.
 • om naturvetenskapliga teorier, livets uppkomst och utveckling.
 • om hållbar utveckling, om hur människan är beroende av naturen och hur vi påverkar den.

Kropp och hälsa Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRBIOv

Du lär dig:

 • om människokroppens olika organ och funktion.
 • om hur din hälsa påverkas av det du äter och dricker, motion och sömn och vad du själv kan göra.
 • om människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek, preventivmedel och ansvar.

8 perioder, 450 vp
Kurskod: SGRENG7

Tala och samtala Delkurs

5 perioder, 250 vp
Kurskod: SGRENGu

Du lär dig:

 • vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • frågeord, frågor och svar.
 • samtal om vardagsnära situationer.
 • presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
 • dramatiseringar och rollspel med dialogen i centrum.
 • om människors livsvillkor och vardag i andra delar av världen där det engelska språket används.

Läsa, lyssna och skriva Delkurs

4 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRENGv

Du lär dig:

 • lyssna på och läsa engelska texter.
 • skriva texter och meddelanden.
 • använda ordböcker och digitala kommunikationsredskap.

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRFYS7

Fysiken i naturen Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRFYSu

Du lär dig:

 • om solsystemet och planeterna och hur de rör sig i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • om olika typer av väder och hur de uppstår.
 • om hur ljud och ljus uppstår, breder ut sig och uppfattas av våra sinnen.

Fysiken i vardagen och samhället Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRFYSv

Du lär dig:

 • i olika vardagssituationer hur tyngdkraft, friktion och jämvikt kan upplevas och beskrivas.
 • hur elektricitet används i vardagen och vilka risker som finns.
 • om hur vi kan påverka energiflödet till exempel med hjälp av kläder, termos och isolering av hus.
 • om hur kärnkraft, fossila och förnybara bränslen påverkar miljön.
 • aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRGEO7

Att leva på jorden Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRGEOu

Du lär dig:

 • om jordens olika klimat- och växtzoner. Hur klimatförhållanden påverkar människans levnadsvillkor.
 • om hur jordytan kan förändras av naturens egna processer till exempel vid jordbävning och vulkanutbrott, men också av människans påverkan, till exempel skogsavverkning.
 • om olika förklaringar till klimatförändringar och vilka konsekvenser det kan få.

Att orientera sig i omvärlden Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRGEOv

Du lär dig:

 • om jordgloben, kontinenternas och världshavens lägen.
 • hur kartan är uppbyggd med olika färger och symboler.
 • namn och lägen på länder och platser som är betydelsefulla för dig.
 • genom fältstudier undersöka natur- och kulturlandskap.
 • om olika metoder för att söka geografisk information från olika källor.
 • om hållbar utveckling.

6 perioder, 350 vp
Kurskod: SGRHEM7

Konsumtion och ekonomi Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRHEMu

Du lär dig:

 • om villkor och risker med att handla och betala över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang.
 • om beräkna kostnader för boende, mat och fritid.
 • om rättigheter och skyldigheter för dig som konsument.
 • om hur reklam och medier påverkar människors konsumtionsvanor.
 • jämföra olika produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.

Mat, måltider och hälsa Delkurs (vissa lektioner är förlagda under kvällstid)

4 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRHEMv

Du lär dig:

 • att följa och läsa recept och instruktioner.
 • om matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar resultatet.
 • på ett säkert och funktionellt sätt använda redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • om hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • hur individuella behov av energi och näring kan komponeras efter behov.
 • hur sambandet mellan matintag och rörelse påverkar kropp och hälsa.
 • hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Miljö och livsstil Delkurs

1 period, 50 vp

Du lär dig:

 • om hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
 • hur man kan hushålla och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror.
 • om tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
 • hur sysslor i hushållet kan fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • hur samhällsfrågor kan påverka din privatekonomi, mat och hälsa.
 • om olika mattraditioner.

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRHIS7

Sveriges historia Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRHISu

Du lär dig:

 • om viktiga händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid.
 • om betydelsefulla personer ur Sveriges historia.
 • Hudiksvall och hälsinglands historia.

Historia och nutid Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRHISv

Du lär dig:

 • om några upptäcktsresor och deras betydelse för nutiden.
 • om andra världskriget, hur det har påverkat och fortfarande påverkar människor och stater.
 • om vad historiska källor kan berätta om människors olika levnadsvillkor i skilda delar av världen, till exempel om högkulturer, kolonisation och slaveri.
 • om människors levnadsförhållanden i olika tider.

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRKEM7

Kemin i vardagen och samhället Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRKEMu

Du lär dig:

 • om kretslopp, hur råvaror blir avfall och sedan återgår till naturen.
 • om hur material och föremål kan sorteras utifrån dess egenskaper.
 • vad maten innehåller och hur näringsämnen påverkar hälsan.
 • om vanliga kemikalier som kan finnas i hemmet och samhället. Hur de används och vilken påverkan de kan ha på hälsan och miljön samt märkning och hantering.

Kemin i naturen Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRKEMv

Du lär dig:

 • om vattnets egenskaper och kretslopp.
 • om luftens egenskaper och sammansättning. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • om grundläggande kemiska reaktioner som fotosyntes och förbränning.

9 perioder, 600 vp
Kurskod: SGRMAT7

Baskurs 1 Delkurs

4 perioder, 200 vp
kurskod: SGRMAT7u

Du lär dig:

 • taluppfattning, till exempel siffrornas värde.
 • de fyra räknesätten och mer om sambandet däremellan.
 • göra egna beräkningar utifrån matematisk information som finns i din närmiljö och i din vardag.
 • mer om hur man kan mäta, tolka och beskriva omvärlden med hjälp av olika uttrycksformer till exempel geometriska former.
 • förstå längd, hur man mäter i meter, centimeter och millimeter.

Baskurs 2 Delkurs

4 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRMATv

Du lär dig:

 • hur tal uttrycks och används i vardagliga situationer.
 • mer om tabeller och diagram genom att avläsa dessa och skapa egna med hjälp av digital teknik.
 • mer om geometri och begrepp som till exempel area och omkrets.

Tid och pengar Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRMATw

Du lär dig:

 • om pengar, valörers värde och hur man växlar.
 • hur man gör överslagsräkning.
 • om tid, timmar, minuter och sekunder.
 • analog och digital tid.
 • olika sätt att använda digitala verktyg som till exempel mobiltelefon och/eller miniräknare.

Matematik i praktiken Delkurs (vissa lektioner är förlagda under kvällstid)

2 perioder, 100 vp
Kurskod
SGRMATx

Du lär dig:

 • genom att laga enkla maträtter utifrån recept.
 • vikt och enheter, till exempel kilo och hektogram.
 • volym, till exempel liter och deciliter.
 • bråktal, till exempel en hel, en halv, en fjärdedel.

150 vp
Kurskod: SGRREL7

Identitet och livsfrågor Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRRELu

Du lär dig:

 • reflektera kring betydelsefulla livsfrågor, till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek.
 • några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Religioner och andra livsåskådningar Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRRELv

Du lär dig:

 • om kristendomens betydelse i Sverige.
 • mer om världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • om religiösa levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRSAM7

Att leva tillsammans i Sverige

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRSAM7u

Du lär dig:

 • om demokrati och mänskliga rättigheter ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • om samhällets behov av lagstiftning, normer och regler. Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • om lagar och bestämmelser som kan påverka dig i din vardag till exempel skillnaden på giftermål och att vara sambo, delad eller enskild vårdnad om barn och vem som ärver.
 • om hur politiska val går till i Sverige och hur du har möjlighet att påverka de beslut som tas.
 • om hur Sverige påverkas av immigration och emigration förr och nu.
 • mer om verksamheter och service i närsamhället, till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
 • om olika yrken och verksamheter i samhället.

Att leva tillsammans i världen

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRSAM7v

Du lär dig:

 • de grundläggande mänskliga rättigheterna, till exempel alla människors lika värde.
 • om hur nyheter påverkar människans bild av omvärlden och hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • om hur olika händelser som sker i världen kan påverka oss i Sverige.

16 perioder, 1000 vp
Kurskod: SGRSVE7

Samtala och reflektera Delkurs

2 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRSVEu

Du lär dig:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa, förstå och reflektera.

Texter Delkurs

2 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRSVEv

Du lär dig:

 • bearbeta innehållet i litteratur, teater, bild, film, drama och andra medier.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • mer om att vara källkritisk.

Läs - och skrivinlärning Delkurs

2 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRSVEw

Du lär dig:

 • att läsa och skriva bättre och säkrare.
 • att använda skriv- och läshjälpmedel som passar dig.

Digitala lärverktyg Delkurs

4 perioder, 400 vp
Kurskod: SGRSVEx

Du lär dig:

 • skriva med hjälp av dator och andra digitala verktyg.
 • att använda digitala verktyg för att läsa och bearbeta texter.
 • skicka och ta emot e-post.
 • att söka information.
 • mer om bildhantering.

16 perioder, 1000 vp
Kurskod: SGRSVE7

Samtala och reflektera Delkurs

4 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRSVEu

Du lär dig:

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • läsa, förstå och reflektera

Texter Delkurs

6 perioder, 300 vp
Kurskod: SGRSVEv

Du lär dig:

 • bearbeta innehållet i litteratur, teater, bild, film, drama och andra medier
 • skriva texter för olika syften och mottagare
 • mer om att vara källkritisk

Läs- och skrivinlärning Delkurs

3 perioder, 300 vp
Kurskod: SGRSVEw

Du lär dig:

 • att läsa och skriva bättre och säkrare.
 • att använda skriv- och läshjälpmedel som passar dig.

Digitala lärverktyg Delkurs

4 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRSVEx

Du lär dig:

 • skriva med hjälp av dator och andra digitala verktyg.
 • att använda digitala verktyg för att läsa och bearbeta texter.
 • skicka och ta emot e-post.
 • att söka information.
 • mer om bildhantering.

3 perioder, 150 vp
Kurskod: SGRTEK7

Teknik, människa, samhälle och miljö Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRTEKu

Du lär dig:

 • om instruktioner och manualer för redskap och teknisk utrustning som är aktuella för dig.
 • om tekniska föremål och system i din vardag. Hur de är anpassade och har förändrats över tid.
 • om hur du säkert kan hantera elektricitet.
 • om hur du kan hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
 • om hjälpmedel och hur de är anpassade efter människors olika behov.
 • hur teknik och teknisk utrustning kan användas för kommunikation, informationssökning och tjänster inom olika yrken och samhällsområden.

Tekniska lösningar Delkurs

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRTEKv

Du lär dig:

 • om tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
 • om olika tekniska lösningar för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • om hur olika rörliga delar kan sammanfogas med hjälp av mekanik för att uppnå en viss funktion, till exempel delarna på en cykel.
 • hur vanliga och hållfasta konstruktioner är uppbyggda.
 • om material som används i olika konstruktioner och deras egenskaper.
 • om hur tekniska lösningar och enkel elektronik kan skapa ljud, ljus eller rörelse, till exempel ficklampa och ringklocka.
 • att utifrån en egen konstruktion dokumentera ditt arbete med hjälp av enkla skisser, bilder och med fysiska och digitala modeller.