Fastighetsägares ansvar

Gångbanerenhållning

Äger du en fastighet i någon av kommunens tätorter har du skyldighet att se till att det hålls snyggt, snöröjt och sandat på trottoaren utanför huset. Fastighetsägare ansvarar för att:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet samt ta bort skräp från gångbanan
  • skotta snö, se till att snö och is forslas bort samt sanda vid halka.
  • sopa upp och föra bort sand från gångbanan.
  • hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.
  • se till att gångbanan är trivsam, framkomlig och trafiksäker.

Klipp häcken för god sikt

Vildvuxna häckar, buskar och träd kan skymma sikten och innebära en trafikfara. Det hindrar dessutom framkomligheten och försvårar underhållet av gator och gångbanor. Därför är det viktigt att du som är fastighetsägare håller efter växtligheten runt ditt hus.

Har du hörntomt?

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten. Det gäller också dig som har tomt mot en gång- och cykelväg.

Har du utfart från tomten på gatan?

För dig som har tomtutfart rekommenderar vi en frisiktstriangel med sida 2,5. Och, minst lika viktigt: smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

Växtlighet över gång- och cykelbana

Över gång- och cykelbana måste växtligheten tas bort upp till 3,2 m över gatuplanet för att undvika skador på fotgängare och cyklister, inte skymma sikten och dölja vägmärken samt underlätta gaturenhållning och snöröjning.

Över körbana måste den fria höjden vara 4,6 m över gatuplanet.

Om snöröjningsansvar

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten (så länge kommunen inte nyttjar trottoaren som snöupplag).

Snö och is från fastighetsmark får inte skottas ut och läggas upp på allmän plats. Snö och is som skottas från tak, rännor och liknande anordningar och ner på gångbaneutrymmet eller annan allmän plats, måste du som fastighetsägare omgående frakta bort. Fastighetsägaren ska också sopa upp och föra bort sand från trottoaren.

Snötippning från enskilda fastigheter, industrier med mera får endast ske vid snötippen på Ulvberget, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Fastighetsägarens ansvar innebär även att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på.

Om du, av någon anledning, inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför ditt hus på egen hand, ansvarar du ändå för att det blir gjort, till exempel genom att hyra in tjänsten.

Fastighetsägaren ansvarar också för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska fastighetsägaren ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Hudiksvalls kommun.

Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte sköts eller om snö eller is faller från taket kan husägaren bli skadeståndsskyldig.

Tyvärr händer det att skador uppkommer vid snöröjning. Du som är fastig­hetsägare kan hjälpa oss genom att märka ut häckar, staket med mera. Vi tillhandahåller snöruskor om ni behöver, ruskor finns att hämta på Håstaängsvägen 2.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050