Utsikt från över Hudiksvall från kyrkans topp.

Samhällsutveckling och planering

Hudiksvalls kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun att bo, leva, besöka och verka i. Och den politiska visionen är att vi ska växa och bli fler! För att visionen ska bli verklighet behöver vi planera smart eftersom mycket av det som händer i vår kommun styrs av olika planer.

Samhällsplanering innebär att planera och besluta hur samhället ska utformas. Var det ska byggas i framtiden, hur infrastrukturen ska utvecklas och hur vår natur ska bevaras och utvecklas. Här kan du ta del av hur vi arbetar med planering och utveckling av Hudiksvalls kommun och dina möjligheter att vara med och påverka.

Vilken roll har kommunen?

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunen har också en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som visar hur den långsiktiga användningen ska ske och utvecklas.

Varför behöver vi planera?

I planeringen behöver vi tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Men kommunen kan inte styra utvecklingen själv såklart. Hur näringsliv, arbets- och bostadsmarknad och handel utvecklas betyder mycket. Och våra värderingar och hur vi vill leva våra liv. Kommunens roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar utveckling och planera så att behov idag inte kommer i konflikt med behov imorgon.

Vilka olika planer gör vi?

Kommunens fysiska planering består främst av översiktsplanering och i detaljplanering. Sedan finns även andra planer och program som påverkar kommunens planarbete.

Översiktsplan

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla hela kommunen. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Detaljplan

Detaljplanen bestämmer bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara inom ett begränsat område.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050