Fördjupad översiktsplan östra hamnområdet

Vad?

I den fördjupade översiktsplanen utreds markens och vattenytans lämplighet inom ett begränsat område för framtida användning, så att stadens utveckling gynnas utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Syftet är även att skapa beredskap för olika projekt i framtiden genom att förenkla och effektivisera handläggningen av detaljplaner och tillståndsprövning.

Varför?

Målet är att skapa förutsättningar för tillväxt i form av attraktiva, trygga och tillgängliga bostäder, rekreationsytor, goda arbetsplatser och bra service samtidigt som planen värnar om att behålla platsens kvalitéer och värdefulla grönytor.

När?

Planen är klar och ligger till grund för de byggen som nu pågår.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050