Pridetåget går genom Hudiksvalls stadskärna utanför sjöbodarna

Förslag till ny översiktsplan 2035

En översiktsplan beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorten och landsbygden. Under 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun.

Samråd om översiktplan är avslutat

Förslag på ny översiktsplan ställdes ut på samråd under perioden 2021-08-16 - 2021-10-15. Samrådet om översiktsplan är nu avslutat och det går inte längre att lämna synpunkter i detta skede.

Tack till er som tyckt till om förslag till ny översiktsplan. Kommunen kommer att sammanställa alla synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. Nästa skede är granskning då det åter går att lämna synpunkter på förslaget. Detta beräknas ske i början av 2022.

Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden.

Översiktsplanen pekar bland annat ut:

 • att Hudiksvalls stad ska fortsätta utvecklas med stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter,
 • att Iggesund och Delsbo stärks som lokala centra som kan serva omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice, kollektivtrafik och med attraktiv mark för företagsetableringar,
 • Att de mindre tätorterna längs de starka kommunikationsstråken utvecklas som bostads- och serviceorter, och att landsbygden fortsätter att utvecklas med attraktiva boenden och gröna näringar,
 • att det ska finnas förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter kan expandera i områden vid de starka kommunikationsstråken,
 • Att ett huvudcykelnät utvecklas i staden Hudiksvall och att nya gång- och cykelvägar byggs för att stimulera till klimatsmarta och hälsosamma dagliga transporter,
 • Att närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag är viktig både i staden och i övriga orter,
 • Att all planering och utveckling ska bidra till att uppnå ett robust och hållbart samhälle

För dig som snabbt vill sätta dig in översiktsplanen har vi tagit fram en sammanfattande version. I den beskrivs översiktsplanens övergripande strategier och den samlande bilden av hur marken ska användas.

En sammanfattning av översiktsplanen finns också utställd i kommunens servicecenter i Hudiksvall, Trädgårdsgatan 4 och i Delsbo, Finngatan 2D, samt finns tillgänglig i kommunens bibliotek.

För att vi ska planera rätt för framtiden måste översiktsplanen bygga på verkliga kunskaper och behov som invånarna har. Därför började vi tidigt i processen att föra dialog med invånarna. Och vi har särskilt fokuserat på våra unga kommuninvånare. Men även föreningar, organisationer och näringslivet har deltagit i dialoger.

Många ville vara med i den tidiga dialogen

Vad tycker Hudikborna? Vilka är favoritplatserna? Vilka områden bör utvecklas? Att ta reda på det är en viktig del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Ambitionen i planarbetet är att medborgardialogen ska ske under hela planprocessen. Syftet med den tidiga dialogen är att fråga medborgarna om deras syn och förhoppningar på kommunens framtida utveckling innan något färdigt planförslag tagits fram.

Dialogen har förts på flera olika sätt för att nå olika målgrupper

Det är viktigt att nå olika målgrupper och särskilt fokus har lagts på unga och andra grupper som vanligtvis inte hörs i samhällsdebatten. Vi har bland annat pratat med unga på fritidsgårdar, i scoutgrupper och i skolor.

Organisationer och föreningar har haft möjlighet att träffa kommunens planerare, bland annat genom erbjudandet ”Ring så kommer vi!”. Och via den digitala dialogkartan har 760 personer som tillsammans lämnade 2219 synpunkter.

Invånare fick tycka till om olika platser i kommunen via dialogkartan

Mellan 1 november 2018 och 15 februari kunde man tycka till om olika platser i kommunen via en dialogkarta. Nu är dialogkartan stängd för kommentarer men du kan fortfarande titta på vad andra tyckt.

Alla idéer och synpunkter har sammantställts

Resultatet av den tidiga dialogen är ett av många planeringsunderlag i arbetet med att ta fram en plan för hela kommunen. Synpunkter som först fram både vid fysiska möten och via dialogkartan är betydelsefulla och påverkar ställningstaganden i översiktsplanens inriktning.

Alla idéer och synpunkter har sammanställts och har använts i arbetet med översiktsplanen.

Vad tycker de unga?

Se filmen där vi frågade några ungdomar vad de tyckte om dialogkartan:

Frågor och svar om översiktsplanen

 • Alla kommuner ska ha en översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Det är bestämt i Plan- och bygglagen som Sveriges riksdag har beslutat om.
 • Översiktsplanen är en viktig långsiktig plan för att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt (socialt, ekologiskt, ekonomiskt). Den är vägledande i kommunens beslut.
 • Kommunen ska i översiktsplanen redovisa hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Men också hur vi ska använda mark och vatten så att risker minimeras och vår hälsa inte äventyras.

Förslaget arbetas fram ​

När en översiktsplan ska förnyas eller ersättas börjar det med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. I samband med det för vi ofta tidig dialog med många olika människor som bidrar med underlag till översiktsplanen.

Samråd

När ett planförslag tagits fram håller vi ett formellt samråd under ett par månader. Samrådet annonserar vi ut i dagspressen, på kommunens hemsida och på andra lämpliga ställen. Då kan alla som vill, lämna synpunkter på förslaget och komma med egna idéer. Synpunkterna sammanfattar vi och bemöter i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet ändras planen och fördjupas efter de inkomna synpunkterna och den politiska diskussionen. Det bearbetade förslaget ställs sedan ut under minst två månader. Under den perioden har alla ytterligare en chans att lämna synpunkter.

Förslaget antas

Efter utställningen gör vi slutjusteringar och ställer i ordning planen för antagande. Den slutgiltiga planen antas av kommunfullmäktige. Beslutet anslås på kommunens anslagstavla i tre veckor. Efter det börjar den nya översiktsplanen gälla.

Ja det gör det! Översiktsplanen berör ju egentligen alla i kommunen på ett eller annat sätt. Och de som bor och verkar i kommunen sitter på mycket kunskap. Vi kan ha missat viktiga saker. Därför är det viktigt att vi får veta.

Alla synpunkter sammanställs och kommunen ger ett svar i en så kallad samrådsredogörelse. En del synpunkter kan leda till att planen ändras, medan en del synpunkter inte gör det. Översiktsplanen spänner över så många frågor och kommunen måste alltid se till helheten i en översiktsplan där olika intressen vägs av.

Blir visionen verklighet betyder det att befolkningen ökar med drygt 12 000 personer till år 2050. Det skulle innebära att det behövs ca 5 500 nya bostäder och blir ca 500 fler förskolebarn och lika många fler gymnasieungdomar.

I översiktsplanen pekas det ut utvecklingsområden för bland annat bostäder. Huvudparten, drygt 3000 bostäder, ryms i och omkring Hudiksvalls stad. Sedan tror vi att Delsbo och Iggesund kan växa med ca 500 bostäder vardera. Övriga 1500 bostäder förväntas byggas i övriga tätorter och på landsbygden, bland annat i LIS-områdena (dvs inom strandskyddade områden).

För att bli fler invånare behövs det mer arbetstillfällen, bostäder och service. I planen pekar kommunen ut flera nya områden för verksamheter både i tätorterna men även utmed de starka vägstråken som E4:an och väg 84. Också i de så kallade LIS-områdena (dvs inom strandskyddade områden) finns möjlighet för näringslivsutveckling, till exempel kopplat till besöksnäringen. Kommunikationerna och infrastrukturen lyfts fram i planen och dessa är väldigt viktiga för näringslivets rekryteringsmöjligheter.

Jo, översiktsplanen är positiv till att bygga på andra orter och ställen än de områden som pekas ut som utvecklingsområden. Där får man pröva lämpligheten att bygga genom bygglov eller detaljplaneläggning precis som man gör idag.

Vi står inför framtida utmaningar som kräver investeringar i välfärd. Prognoserna visar att andelen äldre personer kommer att öka. Det betyder att vi behöver fler som arbetar i välfärden. En växande befolkning bidrar till att öka underlaget för kommunal och kommersiell service.

Fler boende i kommunen är också viktigt för företagens kompetensförsörjning. Därför är det viktigt att utveckla en attraktiv miljö som möjliggör ökad inflyttning genom god tillgång på bostäder. Enligt forskningen heter det att "Jobs follow people". Enligt det tankesättet leder en ökad befolkning till att företag investerar där arbetskraften finns. Skatteintäkter som genereras möjliggör investeringar i välfärd vilket ytterligare ökar attraktiviteten.

Hudiksvall är i mångt och mycket en landsbygdskommun och bilen kommer fortsatt vara viktig för alla som bor på platser där kollektivtrafiken är bristfällig eller saknas. Men för att minska vårt klimatavtryck och utsläppen av koldioxid krävs en förändring av transporter av människor och gods. Det är främst i de större tätorterna vi har möjlighet att planera samhället så att transporter med gång och cykel ökar.

Översiktsplanen ligger lite före Trafikverkets arbete med att välja korridor. Deras beslut tror vi kommer i slutet av år 2022. Före det beslutet kan inte kommunen redovisa var den kommande sträckningen blir, men kommunens ställningstagande i översiktsplanen är att:

 • Järnvägsstationen i Hudiksvall måste ha ett centralt läge
 • Järnvägen och regionaltågsstationen i Iggesund måste bibehållas
 • Kommunens vattentäkt Hallstaåsen norr om staden måste skyddas

Kommunen vill också att Trafikverket tar bort delar av riksintresset för framtida järnväg i Hudiksvall. Det är viktigt för att kunna utveckla attraktiv mark bland annat för företagens behov.

Det finns ett ökande intresse för att bygga vindkraft i kommunen både på land och till havs. Kommunen behöver därför göra en ny kartläggning över områden som kan vara lämpliga för vindkraft med hänsyn till den påverkan vindkraftverk har på människor och miljö, till exempel i form av buller, påverkan på landskapet och kulturmiljö samt annan omgivningspåverkan. För att inte översiktsplanen ska försenas kommer vindkraften planeras separat, som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen när den är antagen. Tills vidare kommer därför kommunens vindkraftsplan från 2014 att vara gällande.

Det stora utvecklingsarbetet sker egentligen genom engagemang och initiativ från många olika aktörer i samhället. Så som invånare, företag och myndigheter. Långt ifrån alla satsningar som behövs för att förverkliga planen kommer kunna ske med kommunala medel.

Det vi gör med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en önskad utveckling. Men för att utvecklas i översiktsplanens riktning är det viktigt att kommunen tar ansvar för att uppnå målen. Vi måste samverka mellan nämnder, förvaltningar och bolag så att prioriteringar och investeringar sker på ett samordnat, strategiskt och målinriktat sätt.

För att förverkliga mycket av den utvecklingsinriktning som planen pekar ut krävs också andra finansiärer. Därför behöver arbetet drivas genom dialog och samverkan.

Nyheter om översiktsplansarbetet

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050