Pridetåg framför sjöbodarna i centrala Hudiksvall. Prideflaggan sveper över folksamlingen.

Kommunen vill växa i ny översiktsplan

Publicerad den 16 augusti 2021

Nu tar Hudiksvalls kommun fram en ny översiktsplan. I den beskriver kommunen bland annat hur den vill att mark och vatten i hela kommunen ska användas. Planen har en lång tidshorisont – siktet är mot 2035 och i vissa delar än längre. Planen ställs nu ut på samråd till och med 15 oktober. Det innebär att du som medborgare kan lämna synpunkter.

- Översiktsplanen svarar mot kommunens vision om att vi ska växa och bli fler. Därför pekar den ut områden för bostäder, verksamheter och service både i staden, i tätorter och på landsbygden och för att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Planen lyfter också fram Hudiksvalls viktiga plats och roll i regionen där kommunikationer och infrastruktur är a och o, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Översiktsplanen kommer att ersätta kommunens nuvarande plan från år 2008. Planen är helt digital och finns tillgänglig på kommunens webbplats, i kommunens servicecenter och på biblioteken. Den som har synpunkter kan lämna dem direkt i plankartan på digital väg eller via vanlig post eller e-post.

- Planen har ett tydligt fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är en bakgrund till att kommunen nu föreslår att riksintresset för mineralutvinning i Bricka, det vill säga det som kallas Bricka gruva, ska utgå, säger Mikael Löthstam.

Översiktsplanen föreslår också att minska på en del riksintresseområden för järnväg som tar stora ytor i anspråk.

I och med den nya översiktsplanen kommer kommunens tidigare utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) att ersättas.

- Det innebär att planen innehåller förslag på några nya eller ändrade områden där det kan bli bebyggelse invid stränder, samtidigt som några andra utgår som LIS-områden, säger Hans Gyllow, planeringschef som varit med och arbetat fram planförslaget.

Tyck till om förslaget

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050