Krisledningsnämnden har aktiverats

Efter några månader av ordinarie nämndsorganisation har nu krisledningsnämnden återigen aktiverats. Anledningen är den stora smittspridningen. Krisledningsnämnden har bland annat möjlighet att fatta snabba beslut och det blir lättare att omfördela personal och resurser mellan verksamheterna.

Krisledningsnämnden övertar alla beslut från nämnderna med undantag av beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), HSL hälso- och sjukvårdslagen samt Föräldrabalken (FB). Miljö- och räddningsnämnden kommer att fulllgöra sina uppgifter gentemot Nordanstig.

Att krisledningsnämnden aktiveras är väldigt ovanligt men kan göras om en större extraordinär händelse inträffar. I Hudiksvalls kommun utgörs den av kommunstyrelsen.