Brandsäkerhet

Två brandmän som släcker

Det är lättare att förebygga en brand än att släcka den. Din kunskap och dina förberedelser är bästa brandskyddet.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Mer information om hantering av brandfarliga och explosiva varor:

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs, och du blir kontaktad när det är dags att sota i din fastighet.

Du kan också själv sköta sotningen, eller låta någon annan än den som kommunen utsett utföra sotningen, om det kan ske på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Sotning och brandskyddskontroll

Det är viktigt att du har kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka om det behövs. Här hittar du tips att tänka på inför din eldning. Du kan också anmäla din planerade eldning.

Eldning utomhus