Bygglov för uteserveringar

Om du vill göra en omfattande uteservering med exempelvis uppbyggnader, fasta tak, markiser som är fast monterade i mark och på vägg eller skyltar behöver du söka bygglov.

Varför krävs bygglov?

Planstridiga byggnadsverk till näringsverksamhet kräver bygglov för att kunna placeras på mark där användningen enligt detaljplanen är annan, t.ex. för gator och trafik.

Om er fastighet har en detaljplan där markytan för placering av tänkt uteservering har bestämmelsen användning TORG så behövs inget bygglov för en uteservering med trall där trallen är så pass låg att den kan ses som markbeläggning. Dock om uteserveringen har ett upphöjt golv som ger intryck av ett utrymme som hör till byggnaden eller fristående som ett byggnadsverk krävs bygglov.

Om ni vill ha en uteservering där stolar och bord placeras på marken utan trall krävs inget bygglov oavsett vad detaljplanen säger. Dock kan andra tillstånd krävas, t.ex. för markupplåtelse.

Tidigare har tidsbegränsade bygglov getts för en eller två säsonger åt gången. Då behovet är återkommande varje år ska det vara säsongslov. Ett säsongslov söks en gång för den utformning som önskas. Säsongslovet är sedan giltigt i all framtid för den tidsperiod som söks om den uppförs likadan varje år. Om det går ett år där den inte uppförs under en säsong så behöver ett nytt lov sökas. Även om utformningen förändras så behöver ett nytt lov sökas.

Hur går ansökningsprocessen till?

 1. Ansökan skickas in i första hand via e-tjänsten eller via mejl till byggnadsnamnden@hudiksvall.se.
 2. Vi tar emot ansökan och gör en första granskning av handlingarna
 3. Om något fattas eller inte uppfyller tillräckligt hög standard hör vi av oss och ni behöver komplettera er ansökan.
 4. Efter ni skickat in komplettering granskas er ansökan igen.
 5. När ansökan är komplett börjar ärendet handläggas av en bygglovshandläggare. Handläggningstiden är upp till 10 veckor från att ansökan lämnas in helt komplett eller kompletterats.
 6. Om säsongslovet blir beviljat får ni ett bygglov med startbesked (i vissa fall enbart bygglov där ni behöver komplettera med tekniska beskrivningar eller mer detaljerade lösningar. Efter komplettering kan ni sedan få startbesked).
 7. Efter lovet getts måste det vinna laga kraft innan ni får börja bygga. När ett bygglov beviljas kungörs det digitalt i Post och Inrikes tidningar. Därefter är det ett tidsspann på 4 veckor där överklaganden kan inkomma. Om inga överklaganden inkommer vinner bygglovet därefter laga kraft.
 8. När bygglovet vunnit laga kraft och ni har ett startbesked får ni börja uppföra uteserveringen. Att uppföra uteserveringen innan bygglovet vunnit laga kraft och innan startbesked getts kan vara förenat med sanktionsavgift.
 9. När uteserveringen byggs upp ska ni kontrollera enligt er kontrollplan och fylla i den. När uteserveringen är uppförd ska signerad kontrollplan och bilder på uteserveringen, så vida inte startbeskedet säger annat, skickas in till Plan- och bygglovskontoret.
 10. Efter inskickade handlingar för slutbesked stämmer överens med startbeskedet kommer ni få ett slutbesked. Det är först när ni fått ett slutbesked som ni får börja använda uteserveringen.
 11. För att få uppföra uteserveringen kommande år på samma säsongslov ska den se exakt likadan ut och avvecklingsplanen ska följas. Om ni vill ändra utformningen behöver ni söka ett nytt lov. Uteserveringen måste även byggas upp varje år. Om uteserveringen inte uppförs under en säsong behöver nytt lov sökas för kommande år.

Observera att även om du inte behöver söka lov varje år för din uteservering behöver du varje år söka tillstånd hos polisen för platsupplåtelse för att använda offentlig platsmark. Polisen ska i sin tur skaffa yttrande från kommunens markenhet om platsen är möjlig att uppföra en uteservering på innan du kan få ditt tillstånd.

Vilka handlingar krävs för ett säsongslov?

Fasadritningar

Fasadritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. De ska redovisa uteserveringen från alla väderstreck oavsett om den ser lika dan ut från olika håll. På fasadritningen ska befintlig byggnad vara med samt uteserveringen där golvet, räcket och eventuella markiser finns inritad. Ritningarna ska vara måttsatta och skalenliga.

Planritning

Planritningen ska vara skalenlig och måttsatt. På planritningen ska både fast och lös inredning redovisas så som räcke, bord, bänkar, trappsteg, avgränsningar, utekök, bardisk, mm. Om trappsteg och ramp finns ska det framgå på planritningen där det även ska vara markerat vart kontrastmarkeringar sätts. Lutning på ramp anges även den på planritningen.

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i lämplig skala med uteserveringen inritad. Avstånd till fastighetsgränser och avstånd från uteserveringens kant till trottoarkant ska anges.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument där byggherren beskriver vad som kommer att kontrolleras i ett byggprojekt. Den redogör för hur kontrollen ska utföras, vad man kontrollerar mot och vem som ska göra kontrollen. Exempel på kontrollplan finns som bilaga.

Avvecklingsplan

En avvecklingsplan anger hur och när avvecklingen av uteserveringen kommer att ske. Den ska minst innehålla inom vilken tidsperiod som den byggs upp och demonteras varje år, om det är exakt samma delar som sätts upp varje år eller om det är delar som rivs och byggs nya för varje år och inte återanvänds samt hur marken återställs/inte behöver återställas då den inte påverkas. Observera att uteserveringar endast får vara uppställda under tiden som säsongslovet samt andra tillstånd gäller.

Tillgänglighet och säkerhet

Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert.

För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till trappans lutning och längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Lutningen i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. Trappor, bör förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt synförmåga kan uppfatta nivåskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System). Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt för hela uteserveringen.

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Ramper ska luta högst 1:12. (BFS 2013:14).

En ramp bör:

 • ha minst 2 meter långa vilplan,
 • ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen,
 • ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter,
 • ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
 • vara fri från hinder, och
 • ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd. En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20.

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla aktiv påverkan av en människa. Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga.

Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla aktiv påverkan av en människa.

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i glasräcken.

OBS! Om ni anger de krav och regler som ska följas men inte uppfyller dem önskar plan- och bygglovskontoret en motivering till varför ni inte gör det i er ansökan. Detta gör handläggningen enklare och snabbare.

Reklam och skyltning

Reklam på parasoll, räcken eller uteserveringen i övrigt få inte förekomma i annat fall än företagets logga och/eller namn. Om ni ska göra annan reklam eller skyltning kan det kräva skyltlov.

Övriga tillstånd och tidsgränser

Säsongslovet begränsar under vilken tid som uteserveringen får vara på plats.

Serveringstillstånd behövs för att få servera alkohol på uteserveringen.

Om uteserveringen är på kommunens mark behövs ett upplåtelsetillstånd från Tekniska förvaltningen. Upplåtelsetillståndet begränsar tiden för när ni får använda ytan där uteserveringen placeras.

Om platsen där uteserveringen placeras är offentlig plats krävs ett tillståndsbevis från polisen för få använda platsen.

Säsongslovet söks en gång och gäller därefter varje år under förutsättning att inte uteserveringen förändras något och att den byggs upp varje år. De andra tillstånden söks årligen. Första året som säsongslovet ges måste slutbesked har utfärdats innan uteserveringen får tas i bruk.

Exempel om uteserveringen är på allmän platsmark som är på kommunens mark måste säsongslovet, upplåtelsetillståndet och tillståndet från polisen ha börjat gälla för att få börja bygga upp uteserveringen. För att sedan få börja ta den i bruk ska slutbesked ha getts samt att serveringstillstånden ska börja gälla om alkoholservering ska ske på uteserveringen. Kommande år om uteserveringen är den samma behövs inget slutbesked för att få börja använda uteserveringen.

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvalls kommun

Uteserveringar är en viktig del av gatulivet och bidrar till att skapa ett levande centrum under sommarhalvåret. En god och väl utformad miljö är viktig för upplevelsen av staden eller orten för både invånare och besökare.

Hur staket, bord och stolar, parasoller eller markiser ser ut betyder mycket för helhetsintrycket. Därför är det viktigt att du som har en uteservering följer några enkla råd och riktlinjer. Här kan du läsa om hur du bäst utformar din uteservering så att den passar bra in i den omgivande stadsmiljön samtidigt som den uppfyller kraven för alkoholservering och god tillgänglighet.

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvalls kommun

Bilagor