Installation av eldstad eller rökkanal

Ska du installera en ny eldstad eller rökkanal behöver du anmäla det till Byggnadsnämnden, samt få ett startbesked innan installationen görs. Det gäller också om du väsentligt ändrar en befintlig eldstad eller rökkanal. På den här sidan kan du läsa om hur du gör.

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom:

 • ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller
 • annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Tänk på att en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Andra åtgärder som normalt är anmälningspliktiga är till exempel:

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärder.
 • Byte av eldstadsplan.
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Vill du veta mer om kaminer och vedspisar?

Läs mer om kaminer och vedspisar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du anmäler till Byggnadsnämnden. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Använd vår blankett som kan skrivas ut via länken nedan. Du kan även hämta blanketten på kommunens servicecenter på Trädgårdsgatan 4 eller hos plan- och bygglovskontoret på Håstaängsvägen 3.

Till anmälan ska bifogas:

 • Planritning – redovisning av eldstadens placering i byggnaden
 • Fasadritning – redovisning av skorstenens utformning och höjd över tak enligt Boverkets byggregler (BBR).
 • Situationsplan – markera den byggnad som eldstaden ska installeras i.
 • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras.

Anmälan med bifogade handlingar skickas via e-post eller vanlig post till byggnadsnämnden. Kontaktuppgifter hittar du till höger på den här sidan.
Du kan också lämna din anmälan på kommunens servicecenter på Trädgårdsgatan 4 eller i plan- och bygglovskontorets postlåda på Håstaängsvägen 3.

Innan eldstaden får tas i bruk ska den besiktigas av skorstensfejarmästaren. Vid besiktningen kontrolleras att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar som exempelvis takstege och glidskydd för lös markstege uppfyller kraven.

Efter besiktningen skickar skorstensfejarmästaren in sotarintyg till byggnadsnämnden och när ifylld slutanmälan inlämnats av byggherren utfärdar byggnadsnämnden slutbesked.