Olovligt byggande

Om du utan lov utför något som kräver bygg-, mark - eller rivningslov kallas det olovligt byggande, så kallat svartbygge.

Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in eller använda det byggda utan slutbesked. 

Vad kan hända om jag bygger olovligt?

Vid olovligt byggande kan du få krav på dig att återställa det olovligt byggda eller så kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. Avgiften ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften kan tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.