Ovårdad tomt/byggnad

Du som fastighetsägare är skyldig att hålla dina byggnader och din tomt i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. 

För fastigheter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla kan skyddsbestämmelser ingå i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. 

Byggnadsnämnden har tillsynsansvar för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.