Kungörelse: Bygglov av säsongskaraktär för tillbyggnad/uteservering av restaurang på fastigheten MODISTEN 4 där uteserveringen placeras på RÅDHUSET 2:1

Kungörelse enligt 9 kap 41 § Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har beviljat följande bygglov:

Bygglov av säsongskaraktär för tillbyggnad/uteservering av restaurang på fastigheten MODISTEN 4 där uteserveringen placeras på RÅDHUSET 2:1.

Beslutet får överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Överklagandet ska vara Byggnadsnämnden, Magasinsgatan 10, 824 43 Hudiksvall tillhanda senast 2024-05-29.

Det kan även skickas med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Överklaganden inkomna under nämnda tid överlämnas till länsstyrelsen för prövning.

Om du behöver ytterligare upplysningar kan du vända sig till plan- och bygglovskontoret via e-post eller telefon:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se0650-190 00