Kungörelse: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ÅVIK 26:18

Hudiksvalls byggnadsnämnd har fått nedanstående ansökningar om bygglov.

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ÅVIK 26:18.

Berörda får tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på föreslagna åtgärder.

Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast 2024-06-04.

Synpunkterna kan skickas med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

eller med post till:
Byggnadsnämnden
Plan- och bygglovskontoret
Håstaängsvägen 3
824 40 Hudiksvall